Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Informacja

o realizacji projektu RPSW.03.04.00-26-0023/17 pn.: „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza”

W dniu 9 sierpnia br. została zawarta Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0023/17-00 na dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0023/17 pn.: „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa czystości powietrza na terenie Miasta Sandomierz poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie inteligentnego sterowania. Projektowana inwestycja będzie się przyczyniać do zwiększenia efektywności wszelkiego rodzaju działań samorządu podejmowanych w celu poprawy stanu powietrza i mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że modernizacja oświetlenia ulicznego na LED na terenie Sandomierza- analizując obszar modernizowany - przyniesie wysokie wskaźniki oszczędności energii i redukcji CO₂. Dla badanego obszaru zostanie wymienionych 1501 szt. opraw wszystkie w technologii LED.

Wartość projektu: 3 453 415,87 PLN

Wartość dofinansowania: 2 919 975,99 PLN

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2020 r.

Wersja XML