Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Sandomierz, 13.08.2021 r.

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W dniu 12.08.2021 r. zakończono czynności odbiorowe i dokonano pozytywnego odbioru robót na zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

 1. Ciągi komunikacyjne z płyt i kostki betonowej w obrzeżach granitowych,
 2. Oświetlenie parkowe,
 3. Monitoring wizyjny,
 4. Zagospodarowano tereny zielone poprzez nasadzenie drzew, krzewów i założono trawnik,
 5. Urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady i na psie odchody, leżaki, stojaki na rowery oraz ławy betonowe),
 6. Remont murka i schodów,
 7. Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew.

Koszt robót budowlanych wyniósł: 3 287 536,71 zł brutto
Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

Sandomierz, 26.07.2021 r.

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W dniu 02.07.2021 r. Wykonawca zgłosił gotowości do odbioru robót.

 Przedmiotem zamówienia były:

  1) Prace rozbiórkowe istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej.

  2) Roboty nawierzchniowe w zakresie wykonania ciągów pieszych oraz schodów z płyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej oraz kostki granitowej.

  3) Dostawa i montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze leżaki, stojaki na rowery, ławy betonowe „Gwiazdy“).

         4) Roboty instalacyjne w zakresie wykonania oświetlenia i monitoringu.

  5) Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia drzew i założenia trawnika oraz nasadzenie na skarpie wzdłuż ul. Mickiewicza wraz z ułożeniem geowłókniny gatunków roślin zimozielonych.

  6) Usunięcie gniazd ptaków takich jak: kawki, wrony, kruki, gawrony, sroki itp. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, opinii lub decyzji na przeprowadzenie niniejszych prac.

Obecnie prowadzone są czynności odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Parku miejskiego w Sandomierzu – etap II”.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

                                                                                                                                         Sandomierz, 13.05.2021 r.

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 10.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. na zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu– etap II” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1)  roboty brukarskie w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych,

2)  roboty instalacyjne w zakresie stawiania słupów oświetleniowych,

3) roboty w zakresie przygotowania gruntu pod wysiew trawnika,

4) roboty w zakresie fundamentowania schodów.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

Sandomierz, 12.04.2021 r.

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 06.03.2021 r. do dnia 09.04.2021 r. na zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu– etap II” zostały wykonane i nadal trwają następujące prace:

1)  roboty nawierzchniowe w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych,

2)  roboty w zakresie wykonania cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew,

3) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

 

 

 

 

 

Informacja o realizacji „Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Sandomierzu”

Etap I-wykonany

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie fontanny posadzkowej z nawierzchnią granitową, placu głównego wokół fontanny z płyt granitowych, konwencjonalny plac zabaw dla dzieci młodszych. Posadowiony został budynek WC w formie kontenera. Zlikwidowany „stary szalet” przekształcony został w schronisko dla nietoperzy.

Wykonawca robót: PPH INTERBET, ul. Batalionów Chłopskich 10, Tarnobrzeg

Wartość umowy 1 998 018, 05 zł brutto

Termin realizacji: 07.07.2018 r.

Etap II – przygotowanie do przetargu

Zakres rzeczowy
Istniejące aleje i chodniki asfaltowe zastąpione zostaną płytami granitowymi, kostka granitową oraz kruszywem mineralnym koloru beżowego, stabilizowanym mechanicznie. Park będzie wyposażony w odpowiednią ilość ławek, ław, koszy na śmieci i urządzeń zabawowych. Na terenie parku powstanie nowe, nowoczesne oświetlenie. Park będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie podjazdów, zlikwidowanie barier, wprowadzenie linii prowadzących dla osób słabowidzących.
Zróżnicowany poziom nasłonecznienia pomoże na wprowadzenie do parku krzewów i bylin. Zwiększona będzie bioróżnorodność parku poprzez wzbogacenia roślinności o gatunki krzewów i bylin, wprowadzenie domków dla owadów, domków dla ptaków i nietoperzy. Wykonane zostaną nowe trawniki z nasadzeniem drzew z systemem nawodnienia .
Powierzchnia terenu inwestycji- 40591 m2.
Powierzchnia terenów utwardzonych -8221,3 m2
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych -29 923 m2
Przewidywany termin wykonania : 30.08.2019

Obecnie ogłaszany jest przetarg nieograniczony na realizację II etapu.

 

 

Wersja XML