Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czym jest PGN?

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, mający na celu określenie wizji rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Głównym założeniem planu jest określenie  celów strategicznych i szczegółowych gminy, realizacja których przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza.

W ramach realizacji zadania: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza” została opracowana m.in. bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla obejmująca budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi, w oparciu o którą określono cele strategiczne i szczegółowe oraz wyznaczone krótko i średnioterminowe działania.  Opracowanie bazowej inwentaryzacji pozwoliło na zdobycie szczegółowej wiedzy o sytuacji energetycznej gminy Sandomierz oraz na określenie zapotrzebowania na energię oraz przygotowanie katalogu działań optymalizujących jej zużycie oraz zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych poprawiających efektywność wykorzystania energii przez końcowych odbiorców.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), po przyjęciu uchwałą Rady Miasta Sandomierza jako dokument strategiczny będzie służył zwiększeniu możliwości pozyskiwania finansowania dla inwestycji i działań nie inwestycyjnych w latach 2014-2020 programowania środków unijnych. Przedsięwzięcia Gminy i działających na jej terenie podmiotów, uwzględnione w PGN będą działaniami o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Opracowanie PGN pozwoli zaplanować inwestycje w perspektywie do roku 2020 oraz wskazać optymalne z punktu widzenia gminy koszty i korzyści rozwiązania pozwalające wdrażać gospodarkę niskoemisyjną.

Wersja XML