Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - Miasta Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju

Gmina Miejska Sandomierz jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – spoza z sektora przedsiębiorstw w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera spoza sektora przedsiębiorstw.

Termin składania ofert: od  10.05.2017r. do 05.06.2017r. (do godz. 12:00)

Załączniki:

ZIPZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (1,05MB)
 

Wersja XML