Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zostaje przedłużony

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego 

w Sandomierzu, nabór na członków Komitetu rewitalizacji zostaje przedłużony 
do 14 listopada

Burmistrz Miasta Sandomierza 
 ponownie zaprasza

Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu. 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 14.11.2016r. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy określony w załączniku do ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą /decyduje data wpływu na adres Urzędu Miasta Sandomierza, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz. Udział w pracach Komitetu rewitalizacji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  Do członków Komitetu Rewitalizacji biorących udział 
w pracach Komitetu stosuje się przepisy Rozdziału 5 „Wyłącznie pracownika oraz organu” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 
Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./

DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 1.docx
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML