Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Miejska Sandomierz rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!

logo programu FE Pomoc Techniczna.jpeg

Gmina Sandomierz  rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!

   Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne realizowane na terenie naszej gminy. Posiadanie Programu Rewitalizacji Gminy jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o dodatkowe środki finansowe dla Sandomierza.

     Z ustawy z dnia 9 października 2015 r. wynika, że rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy, ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

    Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

      Dla rzetelnego opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Sandomierz  powołany został Zespół do spraw rewitalizacji (składający się z pracowników UM a także jednostek podległych). Powołany także będzie Komitet rewitalizacji (składający się z przedstawicieli NGO, mieszkańców, interesariuszy). Zadaniem zarówno Komitetu jak i Zespołu będzie:

  - aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,

 - zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,

 -  monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,

 -  przekładanie Burmistrzowi  projektów aktualizacji Programu.

   Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w planowaniu działań rewitalizacyjnych w obszarach problemowych naszego miasta. W tym celu udostępniamy specjalną, dedykowaną zakładkę internetową (http://www.sandomierz.pl/dla-mieszkanca/rewitaliza...), gdzie publikować będziemy różnorodne informacje, materiały poglądowe, sprawozdania i sondaże dotyczące rewitalizacji w Sandomierzu. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdziecie Państwo zarówno inspirację, jak i podstawy do satysfakcjonującej partycypacji w procesie rewitalizacji problemowych obszarów miasta Sandomierza. 

autor: Katarzyna Kondziołka

Wersja XML