Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja imprez niemasowych – artystycznych i rozrywkowych

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 25. 10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (.Dz.U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.), imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez podmioty,
o których mowa w art. 3 odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwiej ze względu na miejsce imprezy.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 34 ust. 5 w/w ustawy zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do Burmistrza Sandomierza nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane(art. 34 ust. 2):

  1. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,

2. rodzaj i charakter imprezy,

3. miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, 

4. określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

5. określenie planowanych działań w zakresie dostosowania imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, racjonalnych usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez organizatora oraz posiadać pieczęć
i zgodę instytucji udostępniającej lokal lub przestrzeń na zorganizowanie imprezy.
W przypadku przyjęcia zawiadomienia (wniosku) bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
Zgonie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. ewentualna decyzja
o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Wymagane Dokumenty

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej według zamieszonego poniżej wzoru

DOCXWniosek zgłoszeniowy Sandomierz (15,37KB)

 

Wymagane załączniki:

1. Pisemne zawiadomienie o zorganizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

2. Zaświadczenie (o ile organ samorządu terytorialnego – Burmistrza Miasta zażąda) właściwego organu o spełnieniu wymagań prawa budowlanego co do stanu pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się ww. imprezy,
a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich  odbywania. 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 35 i 36 ww. ustawy Burmistrz Miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem budowlanym.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. 
Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.   

 

Uwagi

- Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie (art.34 ust.7) nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Miasta (organ gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy).

W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w sposób objazdowy organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić korzystanie z tej drogi z jej zarządcą. Jeśli podczas imprezy artystycznej lub rozrywkowej planuje się pokaz
z użyciem materiałów pirotechnicznych organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić ww. imprezę z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Sandomierzu

 - Prezes Rady Ministrów (art.37 ust.1) może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych 
i rozrywkowych.

 - Wojewoda (art.37 ust.2) może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez na terenie województwa lub jego części.

   Do zawiadomienia (wniosku) organizator winien dołączyć scenariusz imprezy jednorazowej niemasowej lub w przypadku cyklicznych imprez niemasowych (np. sportowych) -terminarz imprez na rok kalendarzowy

Podstawa prawna

2.Ustawa z dnia 25. 10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (.Dz.U. z 2018r. poz. 1983 ze zm.),

 

Osoby do kontaktu:

Monika Łowicka,

Katarzyna Knap - Sawicka

Adres:

Urząd Miejski w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Telefon kontaktowy

(15) 8154 - 133, (15) 8154 - 180

Adres e-mail:

Wersja XML