Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o projekcie "Mam pomysł mam firmę"

Projekt pn. „Mam pomysł mam firmę” realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPSW.10.04.01-26-0028/21-00.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia uczestników projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Również działalność gospodarcza założona w ramach realizacji projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.  

Grupę docelową projektu stanowią osoby z województwa świętokrzyskiego, powyżej 30 roku życia, nieposiadające zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z grup:

 • Kobiety
 • Osoby po 50 roku życia
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby niskokwalifikowane
 • Reemigranci
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

W ramach projektu „Mam pomysł mam firmę” osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą uzyskać następujące wsparcie:

 • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej - bezzwrotna pomoc finansowa na utworzenie działalności gospodarczej udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej  wynosi 23 050,00 zł.,
 • wsparcie pomostowe – fakultatywne wsparcie finansowe wypłacane uczestnikowi projektu
  w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosi 1 190,00 zł netto miesięcznie.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości 7 200,00 zł netto na pokrycie comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne projektu przyjmowane będą  do dnia 30.03.2022 roku. Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.it.kielce.pl  zakładka PROJEKTY/ Mam pomysł mam firmę.
Brak opisu obrazka

Wersja XML