Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilny urzędnik

Od 1 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu realizowana jest usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów ze szczególnymi potrzebami poza siedzibą urzędu.

Jest ona skierowana do mieszkańców Sandomierza, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku lub konieczności opieki nad osobą zależną mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Osoby uprawnione do skorzystania z Mobilnego Urzędnika

Mieszkańcy Gminy Sandomierz o szczególnych potrzebach, a w szczególności osoby które:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

- są w wieku 75+,

- są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,

- są osobami zależnymi 15+,

- są opiekunami faktycznymi osób zależnych,

- są opiekunami z pieczy zastępczej,

- matki samotnie wychowujące dzieci do lat 3, nie mające możliwości pozostawienia dziecka pod opieką w celu załatwienia sprawy urzędowej.

Zakres usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika, zgłoszeni

 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 2. Odbiór dowodu osobistego
 3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 4. Unieważnienie dowodu osobistego

W celu załatwienia powyższych spraw należy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo: 15 815 41 52

5. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. Złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W celu załatwienia powyższych spraw należy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo: 15 815 41 50

7. Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości – osoby fizyczne)

W celu załatwienia sprawy należy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo: 15 815 41 10

8. Złożenie informacji o gruntach (podatek rolny – osoby fizyczne)

9. Złożenie informacji o lasach (podatek leśny – osoby fizyczne)

W celu załatwienia powyższych spraw należy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo: 15 815 41 09

10. Zgłoszenie zgonu

11. Zgłoszenie urodzenia dziecka

12. Złożenie oświadczenia o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

13. Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka

14. Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia dziecka składanego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

15. Złożenie zapewnienia od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 – 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.)

W celu załatwienia powyższych spraw należy dokonać zgłoszenia telefonicznie lub mailowo: 15 815 42 25

Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem osoby trzeciej, jak również poprzez kontakt osobisty opiekuna osoby, która chce skorzystać z usługi „Mobilnego Urzędnika”.

Potwierdzamy wizyty!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie, najpóźniej do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym wizytę. W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty mieszkańcowi zostaną podane imię i nazwisko oraz bezpośredni numer telefonu pracownika, który dokonywał będzie obsługi.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi pracownik wylegitymuje się pokazując identyfikator.

Na wszelkie pytania dotyczące „Mobilnego Urzędnika” odpowiedzi udzieli koordynator dostępności: 15 815 41 79

Wersja XML