Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje osobie:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek przysługuje wg  zasady złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

Podwyższona kwota dodatku osłonowego:
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy, ale jest jeden warunek takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

Ustalenie wysokości  przeciętnego miesięcznego dochodu

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że  z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wypłata i terminy złożenia wniosku o dodatek osłonowy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022r. lub do 31 października 2022r.

Wniosek o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.

Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Żydowska 6c lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

http://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

lub ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

http://www.ops.sandomierz.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem telefonu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ,ul. Żydowska 6c

tel: 15-832-31-60, 507-005-773

skanowanie0110.jpeg

Wersja XML