Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

UA.6733.11.2021.MPA

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz. U. 2021.735 t. j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 t. j.), zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce,

- reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/146/2019 z dnia 19.07.2019r.

pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sandomierzu ul. Lwowska” przy ulicy Lwowskiej i Piętaka w Sandomierzu, na działkach o nr ewidencyjnych: 1751/22, 1751/40 – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0005  Sandomierz Prawobrzeżny - zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

Sandomierz, 4 stycznia 2022 r.

 

 

 

 

 

Wersja XML