Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

UA.6733.8.2021.PBA

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021. 741 t. j.)  i art. 49a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021. 735 t. j.).zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,

- na słupach ogłoszeniowych,

że w dniu 30 listopada 2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 200 - dn 40” przy ulicach Armii Krajowej, Mickiewicza, Maciejowskiego, Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 1360/7, 1500/308, 1500/305, 1500/4, 1500/307, 1500/306, 1500/304, 1500/313, 1500/314, 1500/302, 1500/301, 1500/280, 101/6, 101/5, 1500/286, 1500/288, 1500/292, 1500/291, 1500/287, 1500/282, 1500/283, 1500/290, 1500/293, 1500/289, 1505/1, 1503/1, 1506/1, 1500/52, 1500/51, 1500/278, 1500/279, 1500/281, 1500/299, 1500/298, 1500/273, 1500/272, 1500/271, 1500/270, 541/4, 1500/274, 1500/297, 1500/300, 1500/276, 1500/275, 1500/175, 104/4, 104/5, 1500/124, 1500/268, 1500/269, 1500/267, 1500/265, 1500/266, 1507/2, 1507/1, 1500/107, 1500/260, 1504/6, 1504/4, 105/3, 1504/2, 1504/1, 1500/348, 1500/263, 1500/264, 1500/105, 1500/349, 1500/119, 1500/27, 1500/26, 1499/1, 1498/1, 1500/100, 1500/326, 1498/2, 1499/2, 1500/9, 1500/22, 1500/24, 1500/18, 1500/16, 1500/14, 1500/12, 1500/10, 1500/193, 1500/194, 1500/195, 1500/101, 1500/102, 1448/2, 109/5, 111/4, 112/1, 442, 1500/259, 1500/258, 1500/257, 1500/170, 1500/233, 1500/328, 1500/244, 1500/247, 1500/243, 1500/122, 1500/232, 1500/231, 1500/238, 1500/242, 1500/237, 1500/230, 1500/277, 1500/235, 1500/234, 1500/245, 1500/236, 1500/240, 1500/241, 1500/246, 1500/248, 1500/249, 1500/254, 1500/255, 127/2, 1500/251, 1360/4, 1500/339, 1500/347, 1500/187, 1500/95, 1500/166, 1500/223, 1500/224, 1500/222, 1500/93, 1500/71, 1500/91, 1500/219, 1500/218, 1500/217, 1500/345, 1500/81, 1500/80, 91/1, 1500/177, 1500/179, 1500/353, 121/2, 1500/216, 1500/203, 1500/202, 1500/204, 1500/205, 1500/207, 1500/1, 1500/206, 1500/209, 1500/208, 1500/115, 1500/317, 1500/318, 1500/221, 1500/226, 1500/228, 1500/319, 1500/229 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (Znak: UA.6733.8.2021.PBA), w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickiego) w godzinach pracy Urzędu.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie, służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji (art. 49b §1 Kpa).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

BURMISTRZ
MIASTA SANDOMIERZA

 

Sandomierz, 2021-11-30

Wersja XML