Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

UA.6733.9.2021.KWI
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.), zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

- reprezentowana przez pełnomocnika: Grażyna Stypa – pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/141/2021 z dnia 29.03.2021r.,w sprawie:

„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przy ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 1181, 458/2,  457, 460/1, 1183 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004  Sandomierz Poscaleniowy- zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

30 Listopad 2021 r.

Wersja XML