Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie stawki i sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Informacja o zmianie stawki i sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Św.2020.3647) od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W sytuacji w której właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i zgłosi ten fakt za pośrednictwem nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 31 stycznia 2021 r.), będzie zwolniony w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W takim przypadku wysokość opłaty pomniejsza się o 2,00 zł, czyli będzie wynosiła 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów, to wówczas nie będą one odbierane z danej nieruchomości oraz właściciel nieruchomości nie będzie miał możliwości ich przekazywania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkiem wielorodzinnym

Informujemy, że na podstawie uchwały nr XXV/291/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św.2020.3646) z dniem 1 stycznia 2021 r. właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkiem wielorodzinnym obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według nowego rozwiązania opłata będzie liczona jako iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz przyjętej stawki opłaty.

Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi średniomiesięczne zużycie wody ustalone w oparciu o okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym należy złożyć deklarację. Średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości którą Państwo zamieszkują ustalą Państwo na podstawie otrzymanych faktur za wodę lub w przypadku ich braku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGKiMw Sandomierzu Sp. z o.o. Kopie wskazanych dokumentów należy dołączyć do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość zużytej wody na nieruchomości ustala się z dokładnością do 0,1 m3.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Św.2020.3647), od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej będzie wynosiła 7,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1439), od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych, 
a są obecnie zobligowani do segregowania odpadów komunalnych, nie muszą składać nowych deklaracji. W celu rozpoczęcia segregacji, prosimy o odebranie przewidzianych do tego worków z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Przemysłowej 12 w Sandomierzu.

 

Terminy uiszczania opłat i numery kont bankowych do wpłat

Termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy) oraz indywidualne numery kont bankowych na które Państwo uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 1, pokój nr 112 oraz pod numerem telefonu 15 815-41-50 lub 15 815-41-51, e-mail: .

Wersja XML