Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

UA.6733.8.2021
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.)

zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na wniosek: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

- reprezentowana przez pełnomocnika: Agata Kubiec –pełnomocnictwo znak PSG-A00/P-3/97/2021 z dnia 23.02.2021r.

pod nazwą: „przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 200 - dn 40” przy ulicach Armii Krajowej , Mickiewicza, Maciejowskiego, Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: .: 1360/7, 1500/308, 1500/305, 1500/4, 1500/307, 1500/306, 1500/304, 1500/313, 1500/314, 1500/302, 1500/301, 1500/280, 101/6, 101/5, 1500/286, 1500/288, 1500/292, 1500/291, 1500/287, 1500/282, 1500/283, 1500/290, 1500/293, 1500/289, 1505/1, 1503/1, 1506/1, 1500/52, 1500/51, 1500/278, 1500/279, 1500/281, 1500/299, 1500/298, 1500/273, 1500/272, 1500/271, 1500/270, 541/4, 1500/274, 1500/297, 1500/300, 1500/276, 1500/275, 1500/175, 104/4, 104/5, 1500/124, 1500/268, 1500/269, 1500/267, 1500/265, 1500/266, 1507/2, 1507/1, 1500/107, 1500/260, 1504/6, 1504/4, 105/3, 1504/2, 1504/1, 1500/348, 1500/263, 1500/264, 1500/105, 1500/349, 1500/119, 1500/27, 1500/26, 1499/1, 1498/1, 1500/100, 1500/326, 1498/2, 1499/2, 1500/9, 1500/22, 1500/24, 1500/18, 1500/16, 1500/14, 1500/12, 1500/10, 1500/193, 1500/194, 1500/195, 1500/101, 1500/102, 1448/2, 109/5, 111/4, 112/1, 442, 1500/259, 1500/258, 1500/257, 1500/170, 1500/233, 1500/328, 1500/244, 1500/247, 1500/243, 1500/122, 1500/232, 1500/231, 1500/238, 1500/242, 1500/237, 1500/230, 1500/277, 1500/235, 1500/234, 1500/245, 1500/236, 1500/240, 1500/241, 1500/246, 1500/248, 1500/249, 1500/254, 1500/255, 127/2, 1500/251, 1360/4, 1500/339, 1500/347, 1500/187, 1500/95, 1500/166, 1500/223, 1500/224, 1500/222, 1500/93, 1500/71, 1500/91, 1500/219, 1500/218, 1500/217, 1500/345, 1500/81, 1500/80, 91/1, 1500/177, 1500/179, 1500/353, 121/2, 1500/216, 1500/203, 1500/202, 1500/204, 1500/205, 1500/207, 1500/1, 1500/206, 1500/209, 1500/208, 1500/115, 1500/317, 1500/318, 1500/221, 1500/226, 1500/228, 1500/319, 1500/229 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny.

- zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

 

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

25.10.2021 r.

Wersja XML