Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

UA.6730.36.2021.PBA

Sandomierz, 2021-09-01

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.735 t.j.),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,

że w dniu 01.09.2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pełną infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ewid. 433/1, 433/2  położonych przy ul. Słowackiego  - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA.6730.36.2021.PBA), w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie, służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji (art. 49b §1 Kpa).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

Wersja XML