Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O B W I E S Z C Z E N I E

UA.6733.6.2021.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021.741), zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

dla inwestycji pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”  - przy ul. Sucharzowskiej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 431/13,  431/16, 431/25, 431/15 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

24.08.2021 r.

Wersja XML