Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Sandomierz, 2021-07-14

NK.6220.2.2021.DMI

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dni 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) a także na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn.zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 14 lipca 2021 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Sandomierza znak NK.6220.2.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez pełnomocnika Wnioskodawcy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie specjalistycznej instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego   z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Wydział Nadzoru Komunalnego Plac Poniatowskiego 1  pok. 110 w poniedziałek w godz. 9.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 9.00-15.00, piątek 8.00 - 14.00.

Zgodnie z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek .

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,  w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Z up. Burmistrza

Angelika Kędzierska

Naczelnik Wydziału

Otrzymują :

1. Pan Grzegorz Bujak Agro Trade ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce - pełnomocnik Inwestora;

2. Strony Postępowania przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sandomierza – Plac Poniatowskiego 3  w Sandomierzu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, na stronie internetowej www.sandomierz.pl.

3. aa.

Sprawę prowadzi : Daria Mirowska- Bryła Inspektor nr telefonu 15 81 54 206.

 

Wersja XML