Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-08.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.sandomierz.eu/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Zbyradowska., aleksandra.zbyradowska@um.sandomierz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 815 41 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 • Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Burmistrz Sandomierza
 • Adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierza
 • E-mail: um@um.sandomierz.pl
 • Telefon: 15 815 41 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3
Tel.: +48158154100
Faks: +48158154101
E-mail:
Strona internetowa: sandomierz.eu

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, Poniatowskiego 3

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu,   Poniatowskiego 1

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Rynek 1 (Urząd Stanu Cywilnego, Wieloosobowe Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej).

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury).

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Opatowska 15 (Straż Miejska)

Budynek: Urząd Miejski w Sandomierzu, ul. Mariacka 1 (Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego, Stanowisko Pracy ds. Informacji Publicznej).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie istnieje możliwość skorzystania z wideotelefonu umożliwiającego kontakt z tłumaczem języka migowego i języka angielskiego w godzinach pracy Urzędu.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy w Sandomierzu udostępnia darmową aplikację mobilną dla mieszkańców gminy. 

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej


Wersja XML