Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

UA.6733.3.2021.MSZ

O B W I E S Z C Z E N I E

        Zgodnie z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – tekst jednolity Dz. U. 2021.735) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2021.741),

zawiadamia się, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek:

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

dla inwestycji pod nazwą: „budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu”  - nr ewid. dz. 1229 przy ul. Długiej bocznej – Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0004 Sandomierz Poscaleniowy.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

                                      

 

21.06.2021 r.

Wersja XML