Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

UA.6733.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 i 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14.06.1960r. – Dz.U.2021.735 t.j.) oraz art. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.)

zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek: Gmina Sandomierz,
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

pod nazwą: „remont ulicy Rokitek, wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach – Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” na fragmentach działek nr ewidencyjnych: 59, 250/1, 250/2- Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0003  Sandomierz Lewobrzeżny.

- zgodnie z  wnioskiem  Inwestora.

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia zapoznać się w tut. Urzędzie ul. Opatowska 1, z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały. W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

 

BURMISTRZ

MIASTA SANDOMIERZA

 

Wersja XML