Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

UA.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021. 741 t. j.)  i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021. 735 t. j.).
zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu,

że w dniu 17 maja 2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą pod nazwą: „przebudowa wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 160- dn 40” przy ulicach Krępianki i Ogrodowej w Sandomierzu na działkach o nr ewidencyjnych: 984/5, 984/7, 984/9, 984/10, 729/6, 729/22, 729/10, 729/15, 750, 730/29, 732/4, 730/2, 730/6, 729/21, 984/8, 984/3, 1252, 1015, 997, 983, 982, 981, 752, 980/1, 979, 978, 1392, 734, 736/1, 736/2, 737, 1248, 751/1, 998/2, 998/3, 984/4 30 - Jedn. ew. 260901_1 Sandomierz, Obręb: 0002  Sandomierz Mokoszyn

na wniosek: PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce - reprezentowana przez pełnomocnika: Agata Kubiec

         W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (Znak: UA.6733.2.2021), w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickiego)
w poniedziałki godz. 8.00-17.00, wtorki, środy, czwartki godz. 7.30-15.30,  piątki godz. 7.30-14.30.

         Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie, służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji (art. 49b §1 Kpa).

         Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

         W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie interesantów oraz pracowników  prosimy o ograniczenie poruszania się i wizyt w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Sandomierzu do niezbędnego minimum. Prosimy o zmianę formy załatwiania spraw z kontaktu osobistego na rzecz innych kanałów, tj.: za pomocą poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej, kontaktu telefonicznego.

                                                                            BURMISTRZ
                                                                            MIASTA SANDOMIERZA

Sandomierz, 2021-05-17

Wersja XML