Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko Burmistrza Sandomierza w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Stanowisko Burmistrza Sandomierza w sprawie map zagrożenia powodziowego  i map ryzyka powodziowego

 

W imieniu mieszkańców Sandomierza proszę o podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany kwalifikacji obszarów szczególnego zagrożenia powodzią określonych na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego dotyczących miasta Sandomierza, na obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

Stanowisko adresuje się do Prezesa Rady Ministrów, a przekazuje do wiadomości:

Pod koniec 2020 roku minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdził zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgodnie z art. 169 – 171 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Mapy zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 22 października 2020 roku. Zaktualizowane mapy w sposób zasadniczy różnią się od map zagrożenia powodziowego obowiązujących do 20 lipca 2020r. Dla terenu Gminy Sandomierz obszary określone wcześniej jako „tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego” po aktualizacji map określono jako „obszary szczególnego zagrożenia powodzią” na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%.

W Sandomierzu można wyróżnić cztery tereny które są położone nisko i mogą być narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

Teren I. Przy ul. Krakowskiej, Sandomierz Lewobrzeżny. Jest to niewielki teren wzdłuż drogi krajowej i wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły i Koprzywianki. Jest zagospodarowany i zurbanizowany.

Arkusz : M-34-44-C-d-4

Teren. II. Przy ul Przemysłowej, Sandomierz Lewobrzeżny. Jest to teren wysoce zurbanizowany pomiędzy wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, drogą krajową i Górami Pieprzowymi, znajduje się na nim targowisko miejskie, budynki usługowe, handlowe, cała infrastruktura jak również oczyszczalnia ścieków w podwójnym obwałowaniu.

Arkusz : M-34-44-C-d-3

Teren. III. Przy ul. Baczyńskiego, Sandomierz Prawobrzeżny. Jest to teren huty szkła i zakładów współpracujących oraz osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, znajdujący się w podwójnym obwałowaniu. Teren ten był obroniony przed powodzią w 2010 r wielkim staraniem i poświęceniem mieszkańców i pracowników.

Arkusz : M-34-56-A-b-2

Teren IV. Pozostała część Sandomierza Prawobrzeżnego. Jest to teren zurbanizowany, budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zabudowany budynkami przemysłowymi i usługowymi. Znajdują się tam szkoła, kościół, dworzec kolejowy, oraz linia kolejowa, drogi krajowe i gminne. Planowana jest budowa drogi krajowej Lwowska bis z mostem na rzece Wiśle, zjazdami i rondami dla obsługi tego terenu.

Arkusz : M-34-56-A-b-2; Arkusz : M-34-56-B-a-1; Arkusz : M-34-44-C-d-3

Teren IV został doświadczony powodzią w 2010r. Mieszkańcy oraz władze wielkim staraniem i zaangażowaniem wielu sił i środków, odbudowali zniszczoną infrastrukturę, drogi, budynki mieszkalne oraz usługowe. Przez kilka lat po powodzi można było zaobserwować pewną stagnację i niepewność. Po 10 latach, po odbudowie zniszczeń i nowych perspektywach rozwoju z wybudowaniem mostu i obwodnicy Lwowskiej bis w celu aktywizacji i rozwoju tego terenu, mieszkańcy poczuli się bezpieczni i znów zaczęli inwestować.

Okazuje się, że mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego po aktualizacji skutecznie uniemożliwią realizację zamierzeń inwestycyjnych. Pojawiły się pierwsze przypadki odmów uzgodnienia przez PGW Wody Polskie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Na opisanych powyżej terenach będzie utrudnione, a nawet niemożliwe, wykonanie jakiegokolwiek zamierzenia inwestycyjnego, nie tylko polegającego na budowie zakładu produkcyjnego, czy budynku handlowo-usługowego, ale również na budowie budynków użyteczności publicznej, szkół, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych. Spowoduje to obniżenie wartości nieruchomości na przedmiotowym obszarze oraz wyludnienie tych terenów.

W ostatnich latach na terenie Sandomierza i okolicznych nadwiślańskich gmin zrealizowano wiele inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego, które pozwolą na zwiększenie ochrony życia i mienia mieszkańców.

Na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury czytamy:

„14 stycznia 2021 r. zostały oddane do użytku cztery przepompownie wody powstałe w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” w miejscowościach Szewce i Zajeziorze oraz przepompownie Koćmierzów i Nadbrzezie. Wartość tej części inwestycji to 30 mln zł. Całkowita wartość projektu, który ma się zakończyć do końca bieżącego roku, wynosi 200 mln zł. Zadania przewidziane dla nowo otwartych pompowni to:

    Pompownia Szewce – przepompowywanie wód opadowych z terenów zmeliorowanych do rzeki Koprzywianki;

    Pompownia Zajeziorze – przepompowywanie wody z cieku płynącego od Zajeziorza do rzeki Koprzywianki;

    Pompownia Koćmierzów – przepompowywanie wody z cieku Atramentówka do Wisły;

    Pompownia Nadbrzezie – przepompowywanie  wody z cieku Struga A do rzeki Trześniówki.

W ramach inwestycji, polegającej na ochronie przeciwpowodziowej Sandomierza, wykonane zostaną także rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów. Powstanie również brama wodna, która będzie chronić port rzeczny przed wodami wezbraniowymi Wisły. Projekt jest współfinansowany środków UE w ramach Funduszu Spójności, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Budżetu Państwa. Wykonawcą robót jest Melbud SA.”

Proszę o skoordynowanie prac inwestycyjnych ochrony przeciwpowodziowej z pracami związanymi z aktualizacją map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dotyczących miasta Sandomierza.

Wprowadzanie zbyt radykalnych zakazów i ograniczeń na terenach, które są zagrożone powodzią w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych, jest dla mieszkańców niezrozumiałe. Ponoszone są ogromne wydatki w celu poprawienia ochrony przeciwpowodziowej dla tych terenów. Mieszkańcy są świadomi zagrożeń, ale jednocześnie mają wolę inwestować na tych terenach, rozbudowywać swoje budynki, mieszkać i pracować.

W dniu 3 marca 2021 roku na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyło się spotkanie Starosty Sandomierskiego i Burmistrza Sandomierza z przedstawicielami PGW Wody Polskie, które nie rozwiało obaw i wątpliwości. Nisko położone tereny Sandomierza są silnie zurbanizowane, zainwestowane, wyposażone w infrastrukturę, są chronione wałami przeciwpowodziowymi, znajdują się tam miedzy innymi linia kolejowa, drogi krajowe, ma powstać obwodnica Lwowska bis i most na rzece Wiśle. Mieszkańcy chcą na tych terenach inwestować, są świadomi ryzyka powodzi, doceniają inwestowanie w ochronę przeciwpowodziową. Nie zgadzają się na pomijanie aspektów społecznych oraz pozostawienie istniejących na tych terenach mieszkańców i zakładów pracy bez widoków na przyszłość i możliwości rozwoju.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego na mapach wstępnej oceny ryzyka powodziowego   https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF  obszary Sandomierza - jak Stare Miasto
i przyległe tereny: Chwałki, Kruków Mokoszyn, które są położone na skarpie ponad 30m nad poziomem rzeki Wisły zostały zaznaczone kolorem czerwonym jako - Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi – rzeczne

Na stronie internetowej PGW Wody Polskie (www.kzgw.gov.pl) czytamy: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe zarządzanie ryzykiem jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki. Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazanie jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji. Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony.

Jako Burmistrz Miasta Sandomierza doceniam potrzebę opracowania oraz znaczenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które są ważnym narzędziem i stanowią element oceny ryzyka wystąpienia powodzi. Wskazuję jednak, że mapy te nie mogą być podstawą do zakazu rozwoju terenów których dotyczą, jak wyjaśniono powyżej.

Wnoszę o rozpoczęcie aktualizacji obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, uwzględniając zurbanizowanie tych terenów, skutki społeczne i gospodarcze, tak aby złagodzić obostrzenia inwestycyjne na terenach nimi objętych, co za tym idzie umożliwić ich rozwój oraz wzrost dobrobytu mieszkańców Królewskiego Miasta Sandomierza.

 

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                 Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza

 

Wersja XML