Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje społeczne - zdrowie i bezpieczeństwo

Polski Czerwony Krzyż 

Organizacja PCK kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz podstawowymi zasadami ruchu, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność.
Do zadań statutowych PCK należą między innymi: pomoc doraźna udzielana rodzinom ubogim i wielodzietnym, kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia i jego zagrożeń oraz promowanie prozdrowotnych i bezpiecznych zachowań, uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia, prowadzenie kursów pierwszej pomocy oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i lokalnej społeczności.

Prezes Oddziału Rejonowego PCK
Zbigniew Majewski

ul. Mariacka 1/5
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 28 34
fax.: 15 832 28 34

www.pcksandomierz.cba.pl
e-mail:  

Grupa Ratownictwa PCK

Grupa Ratownictwa ma na celu udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym, zachowanie postaw prospołecznych poprzez propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu. Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia- to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W celu jego realizacji instruktorzy pierwszej pomocy PCK szkolą osoby w różnym wieku i z różnych grup zawodowych. Grupa zajmuje się również zabezpieczaniem imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. Zabezpieczenie medyczne imprezy może być połączone z pokazami pierwszej pomocy z użyciem profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

Szef GR
Monika Socha

www.grpcksandomierz.cba.pl
e-mail: 
tel.: 15 832 28 34 

Ratownictwo Wodne Sandomierz Grupa Patrolowo -Interwencyjna

Zadaniem podstawowym realizowanym przez RWS GPI jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych i morskich przybrzeżnych, a w szczególności: 
- rozwijanie i popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach,
-  zwiększanie udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących,
-  upowszechnianie umiejętności pływania,
-  niesienie bezpośredniej pomocy tonącym.

Kierownik: Marek Chruściel 

ul. Powiśle 45
27-600 Sandomierz
tel./fax: 015 644 50 29
www.rwsgpi.sandomierz.eu
e-mail: 

Dobrze, że jesteś

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie codziennej działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego "Radość Życia" dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Zadania organizacji realizowane są poprzez: edukację prozdrowotną, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi, organizowanie spotkań, konferencji, wystaw, koncertów o charakterze integracyjnym. Stowarzyszenie jest organizacją ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i pracę na rzecz podejmowanych działań.

Prezes: Józef Kotarski

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 644 55 32
www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl

Stowarzyszenie „INTEGRACJA"

Stowarzyszenie „INTEGRACJA" jest organizacją pożytku publicznego, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ochrony ich praw i interesów. Zadania organizacji realizowane są poprzez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Jakubowskiego 5, prowadzenie punktu informacyjno-poradniczego oraz pomoc charytatywną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą osoby pracujące społecznie.

Stowarzyszenie „INTEGRACJA”
ul. Jakubowskiego 5
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 05 67

www.wtzintegracja.sandomierz.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie „Na Rzecz Zdrowia Psychicznego”, którego siedziba znajduje się w Sandomierzu, powstało w 1996 roku (wtedy również uzyskało osobowość prawną). Ogólnym celem jego działalności są oddziaływania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin. Organizacja ta podejmuje wiele aktywnych działań by poprawić jakość opieki psychiatrycznej i umożliwić godne życie i rozwój osobom chorującym psychicznie.

Prezes: Małgorzata Joanna Kobuszewska

ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
tel.: 604 465 253
e-mail: psyche.sand@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „TRATWA”, jest ośrodkiem terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych. Placówka zapewnia różne formy pracy z wychowankami jak również stale wzbogaca możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Podstawowym celem działalności placówki jest  kompleksowość procesu rehabilitacji. Uczestnicy rozwijają wrażliwość twórczą, przygotowują się do pracy zawodowej oraz samodzielnego i niezależnego życia. Realizując powyższe założenia 5 uczestników podjęło zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

ul. Zawichojska 13
27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 27 68
http://stowtratwa.w.interia.pl
e-mail:

Fundacja "Światło-Życie"

Fundacja "Światło-Życie" powstała w 1989 roku. Od sierpnia 2006 r. jest organizacją pożytku publicznego. Celem jej działania jest wychowywanie człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie - alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu. Organizacja ta upowszechnia pozytywne wzorce osobowe i rodzinne, udziela pomocy niepełnosprawnym, kobietom samotnie wychowującym dzieci oraz innym wymagającym szczególnej troski.

Fundacja Światło-Życie
Ośrodek w Sandomierzu
ul. Mariacka 8
27-600 Sandomierz
tel. 698 626 985
www: www.sandomierz.oaza.pl/fundacja
e-mail: 

Polski Związek Niewidomych - Koło w Sandomierzu

Polski Związek Niewidomych
Okręg Świętokrzyski
Koło w Sandomierzu
Rynek 3a/1
27-600 Sandomierz

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”                 
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
adres korespondencji:
ul. Św. Barbary 12/23
39-400 Tarnobrzeg
tel. 791 966 433
e-mail: w.janczura@gazeta.pl

 

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych
Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących
ul. Żółkiewskiego 3 c
27-600 Sandomierz

 

Stowarzyszenie „Integracja”

ul. Jakubowskiego 5
27-600 Sandomierz
15 832 05 67
e-mail: wtzjakubowskiego5@op.pl
http://wtzintegracja.sandomierz.pl/

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział w Sandomierzu

ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
psd.sandomierz@wp.pl

 

Sandomierski Klub „Amazonki”

Celem Stowarzyszenia jest:

- niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed jak i po operacji;

- informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu;

- podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji;

- podnoszenie kondycji psychicznej;

- niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób;

- organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej;

- prowadzenie sekcji Ochotniczek – Wolontariuszek, które wspierają przy łóżku szpitalnym;

- prowadzenie telefonu zaufania;

- informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych;

- upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

Filia w Sandomierzu
ul. Mariacka 1
27-600 Sandomierz
Tel. 531 366 988
e-mail: amazonkisandomierz@gmail.com

www.amazonki.sandomierz.eu

 

Ochrona zdrowia psychicznego dla Sandomierza w latach 2011-2015

Mając na uwadze rozmiar i dynamikę problemów  zdrowia psychicznego Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2010r. rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, a także zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych.
  Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza jest nie tylko realizacją wytycznych określonych w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego, ale przede wszystkim wyrazem zrozumienia potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego miasta w obszarze zdrowia psychicznego. Program zawiera opis działań służących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych.

W załączniku do pobrania plik PDF dotyczący programu ochrony zdrowia psychicznego dla Sandomierza

Zdrowie psychiczne

PDFProgram Zdrowie Psychiczne 2011-2015
 

Grupa "AA ODYSEUSZ"

Spotkania grupy "AA Odyseusz"

1. Wtorek - godz. 17.00 (praca nad krokami i tradycjami AA)

2. Czwartek - godz. 17.00 (praca nad problemami uczestników grupy AA)

3. Niedziela - godzi. 17.00 (meeting gr. AA zamknięty z możliwością zamiany na meetning otwarty lub meeting informacyjny dla nowo przybyłych)

Brak opisu obrazka

Wersja XML