Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie SRDPP

Zarządzenie  Nr PSZ.521.1.2015

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 6 lipca 2015 roku

w sprawie powołania

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie uchwały nr VIII/47/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Sandomierską Radę Działalności Pożytku Publicznego będącą organem konsultacyjnym oraz opiniodawczo – doradczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwana dalej Radą.

§2

Ustalam następujący skład Rady:

1.     Zofia Sobczyk – przedstawicielka organizacji pozarządowych

2.    Leopold Wójcik – przedstawiciel organizacji pozarządowych

3.    Krzysztof Wołczyński – przedstawiciel organizacji pozarządowych

4.     Ryszarda Paralusz – Krzesimowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych

5.    Małgorzata Barbara Piętowska - przedstawicielka organizacji pozarządowych

6.    Rafał Dybowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych

7.     Małgorzata Kobuszewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych

8.    Anna Frańczak – przedstawicielka organizacji pozarządowych

9.    Wojciech Czerwiec – przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza

10.  Jacek Dybus – przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza

11.  Marcin Marzec – przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza

12.  Mariola Stępień – przedstawicielka Rady Miasta Sandomierza

13.   Katarzyna Zioło – przedstawicielka Burmistrza Sandomierza

14.  Agata Król – przedstawicielka Burmistrza Sandomierza

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Sandomierza

Marek Bronkowski

Wersja XML