Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Pracy

REGULAMIN PRACY

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Sandomierzu

§ 1

1. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, opiniodawczo-doradczym.

2. Rada działa w oparciu o przepisy uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 marca 2015 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także przepisy niniejszego Regulaminu.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

b) Mieście – rozumie się przez to Miasto Sandomierz;

c) Radzie – rozumie się przez to Sandomierską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

w skrócie SRDPP;

d) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Sandomierza;

e) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 2

Zadania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Do zadań Rady należy:

a) opiniowanie projektów dokumentów strategicznych miasta (programów, strategii, polityk itp.);

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

o której mowa w art. 4 ustawy; w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

f) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.

2. Rada wskaże, na podstawie otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Sandomierzu materiałów (listy planowanych projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, które dotyczą działalności pożytku publicznego), projekty uchwał oraz aktów prawa miejscowego, jak również projekty dokumentów

o charakterze strategiczno-programowym, którymi chce się zajmować w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku innych dokumentów niewskazanych przez Radę w sposób określony w ust. 2, Rada będzie podejmować decyzję każdorazowo.

§ 3

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Rada liczy 14 członków:

a) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) 4 przedstawicieli Rady Miasta Sandomierza,

c) 2 przedstawicieli Burmistrza Sandomierza,

2. Do zadań współprzewodniczących Rady należy:

a) kierowanie pracami Rady;

b) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;

d) ustalanie harmonogramu i porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;

e) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady.

3. Do obowiązków sekretarza Rady należy:

- sporządzenie protokołu z każdego posiedzenia Rady,

- wsparcie przewodniczącego w zwoływaniu Rady

- dokumentowanie obecności członków na  posiedzeniach Rady

4. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu członek Rady zawiadamia

o tym fakcie sekretarza Rady.

5. Do obowiązków członków Rady należy:

a) uczestniczenie w pracach Rady;

b) stały kontakt ze środowiskiem organizacji pozarządowych,

c) śledzenie zmian przepisów dotyczących trzeciego sektora.

6. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§4

Organizacja pracy Rady

1. Rada zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona: 2 współprzewodniczących oraz sekretarza.

2. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące przez przewodniczących

lub z inicjatywy co najmniej 1/3 składu członków Rady.

3. W czasie nieobecności współprzewodniczących  w zastępstwie, ich obowiązki wykonuje sekretarz lub wyznaczony przez jednego ze współprzewodniczących -  członek Rady.

4. Posiedzenia Rady są otwarte.

5. Rada przyjmuje stanowiska w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Negatywne opinie Rady winny zawierać uzasadnienie.

7. Sprawy do zaopiniowania na danym posiedzeniu będą dostarczane członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządzany jest przez sekretarza lub osobę która go zastępuje. Protokół podpisuje przewodniczący, który prowadził spotkanie wraz z sekretarzem lub osobą sporządzającą protokół.

9. Przewodniczący przekazuje uchwalone opinie, stanowiska lub postanowienia Sekretarzowi Miasta Sandomierza. Rada otrzymuje informację o sposobie przyjęcia stanowiska w ciągu 14 dni roboczych.

10. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie

i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady.

11. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

12. Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 h zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku.

13. Posiedzenie w trybie obiegowym uruchamia przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

§5

Obieg informacji

1.Członkowie Rady informowani są o wszelkich sprawach związanych z działalnością Rady za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli członek Rady nie ma możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej, to informacje i materiały winien otrzymywać telefonicznie i pocztą tradycyjną.

2. W celu usprawnienia pracy Rady dopuszczalna jest komunikacja sms-owa informująca

o przekazaniu wiadomości na skrzynkę elektroniczną.

3.Wiadomość o terminie, proponowanym porządku obrad i miejscu posiedzenia oraz materiały, przekazywane są członkom Rady drogą elektroniczną lub telefonicznie niezwłocznie po ich ustaleniu.

4. Informacje o działaniach, planowanych tematach obrad Rady, komunikaty, oświadczenia oraz roczne sprawozdania z działalności umieszczane są na stronie internetowej Miasta.

5. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia pracownik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, gdzie przechowywana jest dokumentacja dotycząca działalności Rady.

§6

Postanowienia końcowe

Zmiany w Regulaminie Rady mogą być dokonywane przez Radę przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady zwykłą większością głosów.

Regulamin przyjęty dnia 2 lipca 2015 roku.

Wersja XML