Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Literatura o Sandomierzu

 1. Ks. M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza, Warszawa 1879.
 2. Roman Chyła, Sandomierz i okolice. Przewodnik regionalny, Sandomierz 1997.
 3. J.N. Chądzyński, Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza, Warszawa 1850.
 4. Psałterz Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego, Sandomierz 2000.
 5. Jarosław Iwaszkiewicz, Wycieczka do Sandomierza, Warszawa 1953.
 6. Marek Juszczyk, Sandomierz, przewodnik, Kielce 2000.
 7. Feliks Kiryk, Pergaminy. Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, Sandomierz 2002.
 8. Artur Orłowski, Sandomierz i ziemia sandomierska w malarstwie. Dziesięć lat partnerstwa miast Sandomierz-Emmendingen, Sandomierz 2002.
 9. A. Patkowski, Sandomierskie z cyklu Cuda Polski, Poznań 1938.
 10. J. Rokoszny, Święte pamiątki Sandomierza, Sandomierz 1914.
 11. Andrzej Sarwa, Legendy i opowieści sandomierskie, Sandomierz 2003, wydanie multimedialne.
 12. Krzysztof Seliga, Legendy sandomierskie, Lublin 1974.
 13. Juliusz Wendlandt, Sandomierz i okolice, Warszawa 1988.
 14. Z. Wierzchowski, Baśnie i powieści o Puszczy Sandomierskiej, Kraków 1892.
 15. Teresa Ginalska, Andrzej Osiński, Powiat opatowski, Krosno 2003.

WYKAZ

ZBIORÓW DOTYCZĄCYCH SANDOMIERZA

znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu


STARODRUKI:

 1. Bartołt Jakób. Korona decenni explanationi theol….Sandomiriae, Typis Collegii Sandomiriensis Soc. Jesu, 1728.
 2. Busenbaum Hermann S.J. Medulla Theologiae moralis…In duos tomulos. Sandomiriae,Typis S.R.M. Collegii Soc. Jesu, 1753.
 3. Dębski Jerzy. Trojaki pokłon kaznodziejski niedzielny czci y chwale Troycy Nayswietszey Trzecim tomem Kazań rocznych niedzielnych oddany. Sandomierz : Typis Collegii Sandomiriensis Soc. Jesu, 1732.
 4. Preiss Franciszek Erazm. Examen Trinum Ordinatorum Aprobandorum et Instituendorum…Sandomiriae, 1776.

DRUKI WYDANE w latach 1800-1945:
 

 • Bastrzykowski Aleksander. Kolegiata św. Marcina w Opatowie. Cz.2, Katalog prałatów i kanoników...Ostrowiec : nakł Autora, 1948.
 • Bastrzykowski Aleksander. Monografja historyczna parafji Jankowice Kościelne Sandomierskie. Warszawa: Drukarnia Wł. Łazarskiego, 1927.
 • Buliński Melchior. Monografja miasta Sandomierza. Warszawa: Drukarnia F. Czerwieńskiego i S. Niemiery, 1879.
 • Buliński Melchior. Monografja miasta Sandomierza. Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1988. Reprint, oryg.,1879.
 • Buliński Melchior. Monografija miasta Sandomierza. Sandomierz: Drukarnia Diecezjalna Sandomierz, 1999. Reprint, oryg., 1879
 • Chądzyński Jan Nepomucen. Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza w 2 częściach. Warszawa: Drukarnia Juliana Kaczanowskiego, 1850.
 • Chądzyński Jan Nepomucen. Wspomnienia sandomierskie i opis miasta Sandomierza w 2 częściach. Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1984. Reprint, oryg., 1850.
 • Dożynki sandomierskie grane 29 czerwca 1929 roku w teatrze szkolnym na P.W.K. w Poznaniu. Sandomierz : Nakładem P.T.K. I Kólka Krajoznawczego Gimnazjum, 1930.
 • Gacki Józef. Benedyktyński Klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze. Warszawa:Drukiem J. Sikorskiego, 1873.
 • Gajkowski Jan. Benedyktynki sandomierskie. Sandomierz: Drukarnia W. Byrzyńskiego, 1917.
 • Gajkowski Jan. Gdzie diabeł nie może…Sandomierz: nakład autora, 1909.
 • Górski Edward. Diecezjalne Muzeum Sandomierskie. Sandomierz, 1946.
 • Górski Edward. Przewodnik po Katedrze Sandomierskiej. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1935.
 • Grillparzer Franciszek. Klasztor pod Sandomierzem. Lwów ; Złoczów : nakł. I drukiem Ksiegarni W. Zukerkandla, 1890.
 • Gruszecki Artur. Tatarzy w Sandomierskiem. Kraków: Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, ul. św. Anny 5., 1928.
 • Halecki Oskar. Zgoda Sandomierska 1570 r. Warszawa: „Gebethner i Wolff”, 1915.
 • Jachimecki Z. Mikołaj Gomółka i jego poprzednicy w historii muzyki polskiej .
  [W-wa] : „Czytelnik”, 1930
 • Jednodniówka Oddziału Sandomierskiego Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. Sandomierz, 1919.
 • Kamocki Witold. Pamięci Jana Kauna b. profesora Progimnazjum w Sandomierzu. Warszawa: Drukarnia S-nów St. Niemiery, 1911.
 • Karpowicz Stanisław. Spis łuskoskrzydłych Ziemi Sandomierskiej. T.1. Odbitka z: Polskie Pismo Entomologiczne 1925. T.4, Z.2.
 • Katalog Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1937.
 • Koło Przyjaciół Żołnierza w Sandomierzu. Krótki zarys dziejów 4 Pułku Saperów. Sandomierz: Drukarnia Nowoczesna, 1928.
 • Koseła Roman. O dawnych pomiarach Sandomierza. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. R.1933, Nr 2.
 • Koseła Roman. Sandomierka. Legendy Ziemi Sandomierskiej. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, b.r.
 • Koseła Roman. Sandomierskie strony. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1939.
 • Koseła Roman. W Sandomierzu po klęsce pod Słupczą. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. R. 1933, Nr 4.
 • Koseła Roman. Z metryk parafji św. Pawła na Starym Sandomierzu. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. R.1933, Nr ¾.
 • Koseła Roman. Żołnierze kościuszkowscy umarli w Sandomierzu. Odbitka z: Siewca Prawdy.
 • Kwiatkowski Jan. Kiedy spodziewać się należy wezbrań Wisły…Sandomierz: „Drukarnia Nowoczesna”, 1930.
 • Kwiatkowski Jan. Nazwy Sandomierza i San wg dawnych map. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. R. 1934.
 • Kwiatkowski Jan. Ruch żeglugowy na najbliższych od Sandomierza odcinkach rzek Wisły i Sanu. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. R. 1932.
 • Kwiatkowski Jan. Ujście Sanu a Sandomierz. Odbitka z: „Sandomierskie”.
 • Kwiatkowski Jan. Wezbrania Wisły pod Sandomierzem na tle powodzi z roku 1934. Odbitka z: Gospodarka Wodna. R.1935, Nr 3.
 • Kwiatkowski Jan. Wisła pod Sandomierzem. Sandomierz: nakładem Sandomierskiego Oddziału P.T.K., 1919.
 • Kwiatkowski Jan. Wyniki spostrzeżeń wodowskazowych w związku z regulacją Wisły na odcinku Wisłoka-Zawichost. Odbitka z: Gospodarka Wodna, 1936.
 • Kwiatkowski Jan. Zamek wśród koryta Wisły pod Zawichostem z rycinami i mapami. Sandomierz: Drukarnia Nowoczesna, 1935.
 • Ligęza Mikołaj Spytek. Pisma. Kraków: Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, nakładem Biblioteki Polskiej, 1859.
 • M.S. O dobroczynności słów kilka. Sandomierz: Drukarnia W.Byrzyńskiego, 1908.
  1. Na Ruiny!. Na rzecz restauracji pamiątkowej świątyni w Sandomierzu. Warszawa:Druk S-nów St. Niemiery, 1907.
  2. Ostrowski Nałęcz Stanisław (Lemiesz). Nasze miasta. Łódź, Warszawa: nakł. M. Nietyxy, G. Centnerszwer, 1899.
  3. O Sandomierzu! Starcze siwobrody ...Wystawa dawnych fotografii ze zbiorów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Sandomierz : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 1995.
  4. Pamiętnik Świętokrzyski 1930. Red. Aleksander Patkowski. Kielce: Wydaw. Wydziału Woj. I Sekcji Regjonalistycznej ZNP, 1931.
  5. Patkowski Aleksander. Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Warszawa : „Gutenberg Print „, Moskwa : „Zao Mid”, 1966. Reprint, oryg., 1932.
  6. Patkowski Aleksander. Sandomierz. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Komunikacji, 193?.
  7. Pietraszewski Józef. Przewodnik po Sandomierzu i okolicy. Sandomierz: nakładem Oddziału Sandomierskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1919.
  8.  Pietraszewski J. Sandomierz. Przewodnik po mieście. Sandomierz : Nakładem  Sandomierskiego Oddziału P.T.K., 1938.
  9. Pietraszewski Jan. Sandomierz. 10 widoków piórkowych. Sandomierz: nakładem Oddziału Sandomierskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1929.
  10. 50 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sandomierzu 1881-1931. Sandomierz: Drukarnia Nowoczesna, 1931.
  11. Podkowińska Zofia. Zbiór wykopalisk Muzeum Ziemi Sandomierskiej P.T.K.w Sandomierzu. Warszawa: Drukarnia i Introligatornia Leona Owaka, 1923.
  12. Polankiewicz Bolesław. Widoki Sandomierza. Sandomierz: nakładem Księgarni W. Chodakowskiej, 1918.
  13. Pracki Tadeusz. Stan higieniczno-sanitarny szkół powszechnych pow. Sandomierskiego w r. 1923/1924. Odbitka z: Wychowanie Fizyczne. R.1927, Z.4/5.
  14. Program nauk Męskiej Szkoły Filologicznej w Sandomierzu. Brak danych.
  15. Projekt sprawozdania z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1912. Sandomierz: Drukarnia W. Byrzyńskiego, 1913.
  16. Projekt sprawozdania z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1913. Sandomierz.: Drukarnia W. Byrzyńskiego, 1914.
  17. Rawski Józef. Wykazy świętopietrza i dziesięciny papieskiej a najstarsze parafie w Archidiakonacie sandomierskim. Odbitka z: „Nasza Przeszłość” R.1961, T.13.
  18. Rokoszny Józef. Karol Frycz. Warszawa: Druk Synów ST. Niemiły, 1913.
  19. Rokoszny J. Święte pamiątki Sandomierza. Sandomierz : Wydawn. Diecezjalne i Drukarnia ,  [2007].
  20. Rokoszny Józef. Troski Wojciecha Górskiego bpa kieleckiego (1805-1818) o Seminarium Duchowne. Warszawa: Drukarnia S-nów St. Niemiery, 1912.
  21. Sandomierskie. Wydawnictwo jubileuszowe Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego Z.N.P. Red. Wacław Skarbimir Laskowski. Sandomierz, 1933.
  22. Spis duchowieństwa i parafij diecezji sandomierskiej. Sandomierz : Nakładem Seminarium Duchownego, 1934
  23. Spis duchowieństwa i parafij diecezji sandomierskiej. Sandomierz : Nakładem Seminarium Duchownego, 1946.
  24. Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Sandomierzu za lata 1915/1916 do r. 1923/1924. Sandomierz: nakładem dyrekcji Państw. Gimn., 1924.
  25. Sprawozdanie Towarzystwa muzyczno-dramatycznego w Sandomierzu za rok 1909. Sandomierz: Drukarnia W. Byrzyńskiego, 1910.
  26. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu w 25-leciu 1906-1931. Oprac. Jan Kwiatkowski. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno-Drukarski, 1931.
  27. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1908. Odbitka z: Ziemia Sandomierska. Rocznik III.
  28. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1909.Odbitka z: Kronika Dyecezyi Sandomierskiej”. Rocznik IV.
  29. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu za rok 1910. Odbitka z: Kronika Dycezyi Sandomierskiej. Rocznik V.
  30. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Dobroczynności w Sandomierzu w roku 1911.Odbitka z: Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Rocznik VI.
  31. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Sandomierzu za rok 1913. Sandomierz: Druk. W. Byrzyńskiego, 1914.
  32. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Straży Ogniowej w Sandomierzu za rok 1907. Projekt na 1908 rok. Sandomierz: Druk. W. Byrzyńskiego, 1908.
  33. Statut Resursy w Sandomierzu. Sandomierz: Drukarnia S.S. Minca, b.r.
  34. Świątobliwe życie przewielebnej Jej Mści panny Zofiej z Granowa Sieniawskiej fundatorki i pierwszej Xieniej Klasztoru Sandomierskiego Reguły Św. Benedykta… Warszawa: „Gebethner i Wolff”, 1911.
  35. Ustawa Towarzystwa Opieki nad osobami uwolnionemi z więzień Guberni Radomskiej. Radom: Druk „Jan Kanty Trzebiński”, 1910.
  36. Ustawa Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnosciowego w Sandomierzu. Sandomierz: Centralna Drukarnia S. Angenickiego, 1903.
  37. Wańkowicz Melchior. C.O.P.. Ognisko siły. Warszawa: Towarzystwo Wydaw.. „Rój”, 1938.
  38. Wiącek Wojciech. Co zrobiono na Wiśle za czasów wolnej Polski w pow. Sandomierskim? Sandomierz: Drukarnia Nowoczesna, 1931.
  39. Wiersze o Sandomierzu napisane przez Ks. Apolnarego Knothe profesora Seminarjum Sandom., zmarłego w 1894 r. w Sandomierzu. Przepisane z rękopisu i drukiem ogłoszone w 20-tą rocznicę śmierci Autora przez wdzięcznego ucznia X.J.W. b.prefekta szkoł radomskich proboszcza Borkowic Radom: Druk "Jan Kanty Trzebiński", 1915.
  40. Wiśniewski Jan. Adam Prosper Burzyński od 1820 do 1830 r. biskup sandomierski. Marjówka: Druk Szkoły Rzem., 1929.
  41. Wiśniewski Jan. Bajki i Rymy. T.2. Radom : Druk. S. Nowakowski, 1927.
  42. Wiśniewski Jan. Dekanat Sandomierski. Radom: Druk i Lit. Jan Kanty Trzebiński, 1915.
  43. Wiśniewski Jan. Dekanat Sandomierski. Kielce: „Jedność”, 2000. Reprint, oryg., 1915.
  44. Wiśniewski Jan. Seminarium Duchowne Rzym.Katol. W Sandomierzu 1820-1920 oraz stuletni katalog duchowieństwa świeckiego diecezji sandomierskiej. Warszawa: Salezjańska Szkoła Rzemiosł, dr. 1926.
  45. Wiśniewski Jan. Udział księży z djecezyi sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym 1863 roku. Radom: Druk S. Nowakowski, 1927.

CZASOPISMA 1800-1945
 

 1. Kronika Dyecezyi Sandomierskiej. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, naukowym i społecznym. Red. i wydawca Jan Gajkowski. Sandomierz: Drukarnia W. Byrzyńskiego.

Rok I              1908                Z.1-12

Rok II             1909                Z.1-12

Rok III                       1910                Z.1-12

Rok IV           1911                Z.1-12

Rok V             1912                Z.1-12

Rok VI           1913                Z.1-12

Rok VII          1914                Z,1-12

Rok VIII        1915                Z.1-12

Rok IX           1916                Z.1-12

Rok X             1917                Z.1-12

Rok XI           1918                Z.1-12

Rok XV          1922                Z.1-12

Rok XVIII     1925                Z.1-12

Rok XXII       1929                Z.1-2

 1. Okólnik. Czasopismo Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej Ziemi Sandomiersko-Radomskiej. Rok 1930. Rocznik X, Nr 10.
 2. Sandomierski Ruch Regionalny. Czasopismo Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. St. Konarskiego.

Rok V  1935 Nr 2

Rok VI 1936 Nr 1

 1. Spójnia. Dwutygodnik młodzieży szkolnej. Rok 1918, nr 7-8.
 2. Ziemia Sandomierska. Czasopismo samorządowo-społeczne. Dwutygodnik.Red. Józef Pietraszewski. Sandomierz: Wydział Powiatowy Sejmiku W. Sandomierskiego

Rok I              1929                Nr 14

Rok II             1930                Nr 1-8, 10-17, 21-25

Rok III           1931                Nr 1-4, 6-7, 10-12, 19-20, 22-25

Rok IV           1932                Nr 1-3, 14-27,29-42,44

Rok VII          1935                Nr 17

DRUKI WYDANE PO ROKU 1945:
 

 1. Adam Bień. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w piątą rocznicę śmierci Adama Bienia 10 marca 2003 r. w Sandomierzu. Pod redakcją Arkadiusza Indraszczyka. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,2004.
 2. Adamczak Jadwiga. Adamczak Stanisław. Monografia goźlickiego rodu Wincentego Adamczaka od 7 lutego 1820 do 31 sierpnia 2002r. Sandomierz: Drukarnia Diecezjalna, 2002.
 3. Adamkiewicz Dorota. Sandomierz. Przewodnik. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1998.
 4. Adamczyk Jan L. Zabytki architektury na kielecczyźnie. Kielce: Marek Leszko, 2005.
 5. Almanach Staszowski 1982. Rzeszów, 1982.
 6. Almanach Staszowski 1987. Wydawnictwo Zrzeszenia „Poligrafia”, Warszawa 1988.
 7. Alexandrowicz Stefan. Góry Pieprzowe. Klasyczne odsłonięcie utworów kambru. Odbitka z: Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1972, Z. 5-6.
 8. Ambroziewicz Jerzy. Plebanie na Wulkanach. Warszawa: „Iskry”, 1967.
 9. Ambroziewicz Jerzy. Porwanie. Warszawa: „Czytelnik”, 1964.
 10. Anthropologie de la ville mèdièvale. Redakcja naukowa Michał Tymowski. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1999.
 11. Antończyk Edward. Tarnobrzeg 1593 – 1993. Kalendarium ważniejszych wydarzeń. Radom: Oficyna Wydawnicza STON, 1993.
 12. Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny. Materiały konferencyjne. Czyżów Szlachecki, 10-11, 18 stycznia 2008r.Sandomierz: Koncept, 2008.
 13. Artyści z Sandomierza w Emmendingen. B. r.
 14. Atlas historyczny miast polskich. Sandomierz. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Sandomierz - Kraków, 2014.
 15. Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie w II połowie XVI wieku. Cz.1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 16. Augustyński Bronisław. Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu. Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
 17. Babinicz Waldemar – życie jak drogowskaz. Warszawa: Dom Wydawniczy „Ankar”, 1996.
 18. Bachowski Paweł. 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Zawichost: ESEM GRAF, 1997.
 19. Bajkowska Ewa. Czas zamknięty. Ścieżkami Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. Lublin: Wydawnictwo L-Print, [19-?]
 20. Bajkowska Ewa. Dramat samotnego jeźdźca. Henryk Sandomierski w legendzie, historii i literaturze. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.
 21. Bajkowska Ewa. Lunaparki. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.
 22. Bajkowska Ewa. Pamięć murów.Szkice z historii Sandomierza XII i XIII wieku. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2015.
 23. Bajkowska Ewa. Strumień czasu. Reminiscencje sandomierskie. Sandomierz: PAIR MYJAKPRESS, 1999.
 24. Balicki Marian. Ślad Obecnego. Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.
 25. Banaszek Tadeusz. Historia garnizonu Sandomierz w latach 1918-1939. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012.
 26. Banaszkiewicz Krzysztof. Gdyby nie Ty. Sandomierz: Wydano nakładem I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 2002.
 27. Banaś Tatiana. Legendy świętokrzyskie. Przewodnik rodzinny. Kielce: Agencja J.P., [19-?]
 28. Banaśkiewicz Jerzy. Ks. Antoni Rewera. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1990.
 29. Baran Adam. Skauting na Ziemi Sandomierskiej (1912-1920). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1998.
 30. Baradziej Marek. Opatów. Miasto na Bursztynowym Szlaku. Kraków: Wydawnictwo Bezdroża, 2007.
 31. Baranów Sandomierski. Informator Turystyczny. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie Elipsa, 2009.
 32. Batko Katarzyna. Przewodnik po Ziemi Sandomierskiej. Tarnobrzeg: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1994.
 33. Bąk Stanisław. Wesele ludowe w Grębowie. Sandomierskie. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,1958.
 34. Behnke Gerhard. Emmendingen im Jubiläumsjahr 1590 – 1990. Emmendingen: VMM – Verlag Peter – Michael Mihailescu, 1990.
 35. Bełczewski Bronisław. Pierwsze dni. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
 36. Bęc Maria. Powstanie i rozwój służby zdrowia województwa tarnobrzeskiego w latach 1944 – 1984.
 37. Biało Danuta. Sandomierskie obrazy. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 38. Bielowski Artur. Zdrowa kuchnia sandomierska. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2014.
 39. Bień Adam. Bóg dał, Bóg wziął. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1997.
 40. Bień Adam. Bóg jest wyżej, dom jest dalej. Warszawa: Wydawnictwo PRZEDŚWIT, 1986.
 41. Bień Adam. Bóg wysoko-dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981.
 42. Bień Adam. Bóg wysoko-dom daleko. Obrazy przeszłości 1900-1920. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 1999.
 43. Bień Adam. Listy z wojny 1920 roku. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000.
 44. Bień Adam. Wyprawa Moskiewska. Fragmenty wspomnień. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1989.
 45. Bień – Bielska Hanna, Stanisław Bielski. Jestem, dopóki pamiętam... Zagnańsk: Prepress, 2009.
 46. Bień – Bielska Hanna. Rodzinny pejzaż z Łubianką w tle. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1999.
 47. Bień – Bielska Hanna, Stanisław Bielski. Transformacja i my. Zagnańsk: Prepress, 2011.
 48. „Bioróżnorodność obszarów stykowych Kotliny Sandomierskiej Wyżyny Kielecko- Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej”. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 49. Biskup Jan Lorek (1886 – 1967). Życie i dzieło. Pod redakcją ks. Bogdana Stanaszka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009.
 50. Frymark - Błaszczyk Kazimiera. „Ślady czasu” tkanina, dzianina unikatowa. Sandomierz: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierz, 2007.
 51. Bł. Antoni Rewera wzorem kapłana. Sandomierz. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009.
 52. Bogacz Kazimierz „Bławat”. W służbie dla Ojczyzny. Wspomnienia dowódcy Kedywu AK Obwodu Tarnobrzeg. Bielsko- Biała: POLIXER, 1992.
 53. Bojanowski Jan. Przeminęło i nie wróci. Wspomnienia z lat wojny 1939-1945. Sandomierz [ i in.]: JKG & CO, 1997.
 54. Borzęcki Jan Adam. Mniszka. Opowieść sandomierska. Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2013.
 55. Borzęcki Jan Adam. Zraniony odłamkiem wiersza. Kielce: Oficyna Wydawnicza STON 2, 1996.
 56. Brat Wenanty Krzysztof. Zaczekaj, zawołam Miłość … Sandomierz: Wydawnictwo PAIR, 1996.
 57. Broda Antoni. DwikozySandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 58. Broda Antoni. 50 lat w służbie regionu sandomierskiego. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
 59. Broda Antoni. Produkcja owoców i warzyw woj. tarnobrzeskiego w gospodarce żywnościowej kraju, Mokoszyn: Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, 1982.
 60. Bronkowski Marek. Sandomierskie Pomniki.  Sandomierz: Wydawnictwo Stratus, 2013.
 61. Budziński Tadeusz. Sandomierz. Fotografie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 62. Buko Andrzej. Archeologiczne przyczynki do badań nad genezą średniowiecznego ośrodka miejskiego w Sandomierzu. Odbitka z: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1982, Nr 3-4, s. 323-334.
 63. Buko Andrzej. Czytelność znaków garncarskich  a  zagadnienie ich funkcji. Odbitka z:  Archeologia Polski 1982, t.27, z.1.
 64. Buko Andrzej. Piec produkcyjny odkryty na terenie Starego Miasta w Sandomierzu. Odbitka z: Wiadomości Archeologiczne 1984, t.46, z.2. S. 246-247
 65. Buko Andrzej. Początki Sandomierza. Warszawa:  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1998.
 66. Buko Andrzej. Sandomierski „Kopiec” Salve Regina w świetle wyników ostatnich badań. Odbitka z: Archeologia Polski 1983, t.28, z.1, S. 137-165.
 67. Buko Andrzej. Wczesnośredniowieczna osada w Kaczycach koło Opatowa. Zagadkowy epizod w dziejach osadnictwa wiejskiego na Wyżynie Sandomierskiej.  W: Archeologia Polski 2003, t.48, z.1-2.
 68. Buko Andrzej. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 69. Burchard Przemysław. Sandomierz. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1973.
 70. Burdzy Dominika. Szesnastowieczny Sandomierz. Kościół i miasto. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012.
 71. Burek Krzysztof. Sandomierz. Miasto położone na górze. Sandomierskie pocztówki        z kolekcji Marka Bronkowskiego, Andrzeja Chrząstowskiego i Krzysztofa Kota. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.
 72. Burek Wincenty. Droga przez wieś. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 73. Burek Wincenty. Droga przez wieś. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
 74. Burek Wincenty. W cieniu śmig. Roleński dół. Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, 1998.
 75. Burek Wincenty. Sandomierz nas połączył. Korespondencja z lat 1945-1963. Warszawa: „Kostnica”, 1995.
 76. Cebula Andrzej. Andruszkowice. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 77. Cenda Bronisław. Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane. Województwo Świętokrzyskie. Przewodnik. Kraków: Wydano nakładem Autora, 2012.
 78. Cezary Łutowicz.”Powrót...” Krzemień pasiasty – rzeźby zastane, biżuteria, fotografia, wystawa z okazji 35-lecia pracy twórczej. Sandomierz: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2007.
 79. Cezary Łutowicz. Moje życie w Sandomierzu. Pamiętnik wystawy. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,2014. 
 80. Chmielewski Wiesław. Pożarnictwo Ziemi Sandomierskiej. Zarys dziejów straży pożarnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w latach 1881 – 2011. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.
 81. Chmielewski Wiesław. Strażacka pamięć. 110 lat opatowskiego pożarnictwa. Sandomierz: Myjakpress, 2009.
 82. Chmielewski Wiesław. Strażactwo sandomierskie w latach 1881-2002. Zarys dziejów. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 83. Chrapko Mariusz. Marzenia Ikara. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1995.
 84. Chruścielewski Tadeusz. „Który pragnął podeptania, by mógł wznieść się ku gwiazdom”. Zagubionej pamięci księcia Henryka Sandomierskiego. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1993.
 85. Chrzelest Małgorzata. Przywrócony pamięci. Michał Świerzowicz (1889 – 1954).

            Sandomierz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu, 2007.

 1. Chyła Roman. Sandomierz. Bazylika Katedralna. Przewodnik. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 2. Chyła Roman. Sandomierz. Kościół św. Jakuba. Przewodnik. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 3. Chyła Roman. Sandomierz i okolice. Przewodnik regionalny. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.
 4. Chyła Roman.  Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej, legendzie i ciekawostce. Sandomierz: PUH ELEKTROSAN, 1995.
 5. Ciamaga Wiesław. Sandomierskie Góry Pieprzowe. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA, 2007.
 6. Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu. W dwuchsetlecie powstania. Pod redakcją Piotra Sławińskiego przy współpracy ks. Krzysztofa J. Rusieckiego. Sandomierz: Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła, 2010. 
 7. Cmentarze żydowskie w Sandomierzu. Pod redakcją Piotra Sławińskiego. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 8. Collegium Gostomianum. T.1-4Sandomierz: Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum, 2002.
 9. Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli Tudomiria 2007. Materiały sesji naukowej odbytej w dniach 21-24 września 2007 roku w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Redaktorzy wydania Barbara Tęgiewicz i Krzysztof Zieliński, b.r.
 10. Cybulska Maria. Znad Niemna nad Wisłą. Wspomnienia. Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, 1998.
 11. Czarnecki Ryszard. Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia. T.1, Komponenty krajobrazu geograficznego. Warszawa: nakładem autora, 1996.
 12. Czarnecki Ryszard. Wyżyna Sandomierska. Część Wschodnia. T.2, Struktura krajobrazu geograficznego. Warszawa: nakładem autora, 2005.
 13. Czarujące świętokrzyskie. Kielce: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 2010.
 14. Człowiek-Środowisko-Rozwój. Materiały z Konferencji Ekologicznej zorganizowanej w Sandomierzu 1-2 VI 1995. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 1996.
 15. Czerwiec Józef „Wilk”. Wiersze jak życie. Ożarów: Myjakpress, 2002.
 16. 40 [czterdzieści] lat Budowlanki. Materiały okolicznościowe z okazji 40- lecia Zespołu Szkół Budownictwa im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu. Red. Piotr Sławiński. Sandomierz: ZSB, 1998.
 17. 400 [czterysta] lat Collegium Gostomianum. Materiały z sesji naukowej. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2002.
 18. Czwarta inauguracja roku akademickiego 1998/1999. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 1999.
 19. IV [Czwarta] kadencja sandomierskiego samorządu 2002-2006. B.d.
 20. Ćwiertnia Ewa i Jerzy. Na wspólnej ścieżce. Dialogi z córką. Sandomierz: ESEM graf , 1998.
 21. Dawny Sandomierz. Album. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 22. Dąb-Kalinowska Barbara. Sandomierz i okolice. Warszawa; Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1969.
 23. Dąbrowski Eugeniusz. Bez broni. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1969.
 24. Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej. Materiały konferencyjne. Sandomierz, 30 listopada 2007r.Sandomierz: LGD Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, b. d.
 25. Diecezja Sandomierska w oczekiwaniu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Materiały dla dziennikarzy. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, b.d.
 26. Dla Boga i Kościoła. Sługa Boży ks. Wincenty Granat – świadectwa. Oprac. i przyg. do druku Halina Irena Szumił. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.
 27. Dobrocice Stanisława Młodożeńca wczoraj i dziś. Opracowali Maria Małgorzata i Jan Wrońscy. Dobrocice: Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca w Dobrocicach, 2007.
 28. Doliwa-Klepacki Zbigniew M. Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świetokrzyskim T.1, (między Wisłą a Skarzyskiem-Kamienną, Kielcami i Jedrzejowem). Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój, 2013.
 29. Doliwa-Klepacki Zbigiew M. Dwory i dworki oraz ich włąściciele w województwie świętokrzyskim . T.2, (między Skarżyskiem-Kamieną, Kielcami i Jedzrejowem a zachodnią granicą województwa oraz suplement do t.1 i aneksy do t. 1 i 2). Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”, 2013.
 30. Dopieralski Jacek. Przewodnik turystyczny Góry Świętokrzyskie i Sandomierz. Końskie: Wydawnictwo Geo - Travel, 2012.
 31. Dr Michał Marczak (1886 – 1945) bibliotekarz, historyk, pedagog, etnograf . Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Tarnobrzeg: Miejska Biblioteka Publiczna, 2006.
 32. Droga do niepodległości 1918-1989. Sandomierz: „Ucho Igielne”, 1998.
 33. Drozdowiczowa Maria. Jan i Melania Gorajowie. Obrazy, wspomnienia, zapiski z życia na wsi sandomierskiej i opatowskiej w XX w. Sandomierz- Opatów, 2004.
 34. Drozdowiczowa Maria. Tajna edukacja na pograniczu powiatów opatowskiego i sandomierskiego1939- 1945. Sandomierz-Opatów 2003.
 35. Drozdowiczowa Maria. Zostaną w naszej pamięci. Warszawa: Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, 2000.
 36. Druga inauguracja roku akademickiego 1996/1997. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu, 1997.
 37. II [Drugi] Synod Diecezji Radomskiej. „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”. Radom: Wydawnictwo Diecezji radomskiej AVE, 2008.
 38. Durda Renata. Sandomierski Orland Szalony. Rzecz o Aleksandrze Patkowskim. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1990.
 39. Dzieje gazownictwa sandomierskiego w latach 1937-1999. Oprac. Zbigniew Puławski. Sandomierz: ARW GRAIN Kielce, 1999.
 40. Dzieje Sandomierza. T.1-4. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1993-1994.
 41. 20 [Dwadzieścia] lat Oddziału ZLP. Rzeszów, 1987.
 42. 25 [Dwadzieścia pięć] lat galerii BWA w Sandomierzu. Sandomierz: Biuro Wystaw Artystycznych, 2002.
 43. 10 [Dziesięć] lat – niemieckie doświadczenia w integracji europejskiej. Materiały z konferencji pod redakcją Jana Hajduka. Sandomierz:Wydawnictwo Samorządowe, 2000.
 44. IX [ Dziewiąte] Spotkania Sadownicze. Sandomierz 2000. Sandomierz: Agrosan, b. d.
 45. 90[Dziewięćdziesiąt] lat sandomierskiego Oddziału PTK 1910-2000. 45 lat Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu 1955-2000. Sandomierz: Oddział PTTK, 2000.
 46. 10 [dziesięć] lat działalności Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydawnictwo Jubileuszowe. Pod red. Elżbiety Lubery. Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Przyrodnicza, 2005.
 47. 10 [Dziesięć] lat Sandomierz - Emmendingen. Partnerstwo miast. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 48. 10. [Dziesiąty] Festiwal Filmów Niezwykłych. Sandomierz 2013. B. d.
 49. 90 [Dziewięćdziesiąt]. Wystawa jubileuszowa z okazji dziewięćdziesięciolecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Sandomierz,2011.
 50. Ekomuzea na Podkarpaciu. Fundacja Bieszczadzka, b. d.
 51. Ekorozwój w gminie. Materiały z Konferencji Ekologicznej zorganizowanej w Sandomierzu. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 1996.
 52. Elementarz Polaków. Pomoc edukacyjna z zakresu historii Polski i wiedzy o  społeczeństwie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierz, 2014.
 53. Ewa Anna Niestorowicz. Malarstwo. Kalejdoskop wzruszeń. Sandomierz: Galeria Sztuki Wspólczesnej, 2008.
 54. Faliszewski Franciszek. Echo Ziemi Opatowskiej. Szkic monograficzno-wspomnieniowy z dziejów powiatu opatowskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
 55. Festiwal Filmów Niezwykłych. Sandomierz 2009. B.d.
 56. Florek Marek. Taras Halina. Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2003.
 57. Forum studentów. Praca zbiorowa. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno -Przyrodnicza w Sandomierzu, 2004.
 58. Frańczak Tadeusz. Bajki dla dzieci i wnusi pod powieczki i do podusi. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, b.d.
 59. Prochowska – Frańczak Maria. Wiersze niedzisiejsze. Tadeusz Frańczak. Moje Pierwsze wiersze. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierz, b.d.
 60. Fugiel Dariusz. Posągi nie płaczą. Cmentarz Katedralny w Sandomierzu i jego rewaloryzacja. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 61. Fularski Jerzy. Według gwiazd na wschód. Moja ucieczka z oflagu i inne wojenne przeżycia. Spisał i zredagował Władysław Wróblewski. DRUKARNIA-MIĘDZYCHÓD. B.d.
 62. Gaj Tadeusz, Myjak Józef, Rodzeń Tadeusz. 50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie – Tarnobrzegu. Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1995.
 63. Gajek Karolina. Życie i działalność wydawniczo - księgarska sióstr Chodakowskich w Sandomierzu w latach 1892-1957. Sandomierz: Armoryka-Spichlerz, 2012.
 64. Gajewski Jacek. Sandomierz walczący. Sandomierz, 2009.
 65. Gałązka Waldemar. Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562 – 1983. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.
 66. Gałązka Waldemar. 175 [ Sto siedemdziesiąt pięć] lat Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1820-1995). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1996.
 67. Garboś Bolesław. Gdy pogoń staje się ucieczką. Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 1991.
 68. Garboś Bolesław. Nie uchybiając męstwu. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1979.
 69. Garboś Bolesław. Nikt nie jest bezpieczny. Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 1991.
 70. Garboś Bolesław. Sandomierz niepocieszony. Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 1991.
 71. Garboś Bolesław. Sandomierz z wiślanej mgły. Kraków: Wydawnictwo MINIATURA, 1991.
 72. Garboś Bolesław. Wybór poezji. Radom, Kielce: Oficyna Wydawnicza STON, 1993.
 73. Garus Ryszard. Jaskinia „Raj”. Kielce: Agencja „JP” s.c, 2005.
 74. Garus Ryszard. Krzyżtopór. Zamek w Ujeździe. Kielce: Agencja „JP” s.c,            2005.
 75. Garus Ryszard. Przewodnik dla zmotoryzowanych Kielce – Sandomierz.            Góry Świętokrzyskie. Kielce: Agencja J.P. s.c., 2004.
 76. Garus Ryszard. Święty Krzyż. Kielce: Agencja „JP” s.c, 2000.
 77. Giergiel Tomisław. Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej. Podstawy kształtowania            się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII w. Warszawa: Wydawnictwo             D & G, 2004.
 78. Ginalska Teresa. Osiński Andrzej. Powiat Opatowski. Krosno: Oficyna           Wydawnicza „APLA”,2003.
 79. Głowaciński Zbigniew. Kotlina Sandomierska. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1979.
 80. Gmina Klimontów zaprasza. Klimontów, b.d.
 81. Gmina Padew Narodowa. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Witka. Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów, 2000.
 82. Gmina Samborzec wczoraj i dziś. Samborzec: Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne Stadniny Koni Samborzec, 2009.
 83. Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja – 1 czerwca 1994. Pod redakcją Jana Pacławskiego. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995.
 84. Gorajowa Melania. Wspomnienia gospodyni wiejskiej z drugiej wojny światowej. Sandomierz-Opatów 2001.
 85. Góra – Klauzińska Anna. Benicewicz – Miazga Anna. Krzyżtopór. Kielce: Oficyna Poligraficzna „Apla” sp.j., 2011.
 86. Górski Edward. Diecezjalne Muzeum Sandomierskie. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno - Drukarski, 1946.
 87. Górski Edward. Kościół Katedralny pod wezwaniem Narodzenia N.M. Panny w Sandomierzu. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno - Drukarski, 1966.
 88. Górski Edward. Kościół Katedralny pod wezwaniem Narodzenia N.M. Panny w Sandomierzu. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graficzno - Drukarski, 1948.
 89. Gruszczyński Włodzimierz. „Lotna sandomierska”. Wspomnienia partyzanta. Kielce: nakład autora, 1991.
 90. Guldon Zenon. Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII w. Kielce: Wydawnictwo „DCF”, 1995.
 91. Guldon Zenon. Stan szpitalnictwa w woj. sandomierskim w II połowie XVIII w. W: Szpitalnictwo w dawnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 1998.
 92. Harcerstwo sandomierskie 1912-1939. Wystawa w 70-leciu powstania harcerstwa w Sandomierzu. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1982.
 93. Hartwig – Sosnowska Jolanta. Przysmaki Ojca Mateusza. Domowa kuchnia Natalii. Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o., 2014.
 94. Hennel Jan. Ród Hennelów. Zeszyt 1. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2006.
 95. Hennel Jan. Ród Hennelów. Zeszyt 2. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, 2008.
 96. Hirschberg Aleksander. Dymitr Samozwaniec. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2015. Reprint, oryg., 1896. ( również w DZS)
 97. Hirschberg Aleksander. Maryna Mniszchówna. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2015. Reprint, oryg., 1906. ( również w DZS)
 98. Historyczne miasta regionu sandomiersko - kieleckiego XIII-XX wieku. Kielce: Akademia Świętokrzyska, 2001.( DZS)
 99. Inauguracja roku akademickiego 2003/2004. Informator. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. WSHP, 2004.
 100. Inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Informator. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. WSHP, 2005.
 101. Inauguracja roku akademickiego 2005/2006. Informator. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. WSHP, 2006.
 102. Inauguracja roku akademickiego 2008/2009. Informator. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. WSHP, 2009.
 103. Indraszczyk Arkadiusz. Adam Bień 1899-1998. Działalność społeczna i polityczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2005.
 104. Informator. Biblioteki w Polsce. Tarnobrzeg województwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1994
 105. Informator. Biblioteki w Polsce. Kielce województwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1997.
 106. Informator wydany z okazji uroczystości nadania szkole imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Sandomierz, 1986.
 107. Inwentarz Rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII – XX wieku. Opracował Feliks Kiryk. Sandomierz: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 2010.
 108. Iwaszkiewicz Jarosław. Listy. Jędrzejów: Oficyna Wydawnicza, 1991.
 109. Iwaszkiewicz Jarosław. Podróże do Polski. Warszawa: Instytut Wydawniczy, 1977.
 110. Iwaszkiewicz Jarosław. Wycieczka do Sandomierza. Powieść dla młodzieży. Warszawa: „Czytelnik”, 1953.
 111. Iwaszkiewicz Jarosław. Z notatnika. Sandomierz: Muzeum Okręgowe. Oddział Literatury, 1989.
 112. Jachimecki Zdzisław. Mikołaj Gomółka i jego poprzednicy w historii muzyki polskiej. Warszawa: „Czytelnik”, 1946.
 113. Jak skutecznie pomagać osobom niepełnosprawnym? Konferencja naukowa. 29.V. 2008. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008.
 114. Jakowski Stefan. Wybrane wspomnienia. Sandomierz: ARW „SENDOMIRIA”, 2004.
 115. Jamka Rudolf. Początki głównych miast wczesnośredniowiecznych w Polsce południowej w świetle badań archeologicznych. Część II: Przemyśl, Lublin, Sandomierz, Wiślica i Opole. Warszawa – Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1973.
 116. Jan Paweł II w Polsce. 5-17 VI 1999r. Cz.3. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 117. Jan Paweł II w Sandomierzu. 12 VI 1999 r. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 118. Jan Długosz. W 50 rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24-25 maja 1980). Red. Feliks Kiryk. Olsztyn: Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1983.
 119. Janiszewski Michał. Nad karpackimi dopływami Wisły. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1964.
 120. Janiszewski Michał. Nad karpackimi dopływami Wisły. Wyd. 3. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 121. Jańczyk Kazimierz. Subregion dolnosański. Charakterystyka delimitacyjna. Stalowa Wola, 2005.
 122. Jasienica Paweł. Wisła pożegna zaścianek. Warszawa: PAX, 1951.
 123. Jaskiernia Zofia z d. Stabińska. Na pamięci mojej i moich przodków oparte wspomnienie. Sosnowiec: Firma Poligraficzna „KREATOR”, 2004.
 124. Jego życie to służba i świadectwo. Ksiądz biskup Edward Frankowski. Pod              redakcją Jana Konefała. Stalowa Wola – Sandomierz: Wydawnictwo             Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2008.
 125. Jerzy Wolff 1902 – 1985. Pamiętnik wystawy. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1995.
 126. Jezierski Franciszek Salezy. Goworek herbu Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieść z widoku we śnie. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 127. Jeżewska Elżbieta. Malarstwo i grafika w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Kraków: Rocznik Muzeum narodowego w Kielcach. Tom XIV, 1985.
 128. Jubileusz X - lecia  Caritas Diecezji Sandomierskiej 1992-2002. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2002.
 129. Jubileusz X - lecia 1985-1995 Zespołu Tanecznego „Flik”. Tarnobrzeg: Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu „Flik”, b.d.
 130. Jubileuszowy Rocznik Diecezji Sandomierskiej 2000. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 131. Jurasz Barbara. Sandomierz i okolice. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
 132. Juszczyk Marek. Sandomierz. Kielce: Wydawnictwo ELIPSA, 1999.
 133. Juszczyk Marek. Sandomierz. Przewodnik. Wyd. 2. Kielce: „ELIPSA”, 2000.
 134. Juszczyk Marek. Sandomierz. Wyd. 4. Kielce: ELIPSA, 2003.
 135. Juszczyk Marek. Sandomierz. Przewodnik fotograficzny. Wyd. 3. Kielce: „ELIPSA”, 2000.
 136. Juszczyk Marek. Sandomierz- Guide photographique  ( w j. fr.).  Kielce: ELIPSA, 2003.
 137. Juszczyk Marek. Szlaki rowerowe Sandomierz i Ziemia Sandomierska. Przewodnik.     Kielce: „ELIPSA”, 2003.
 138. Juszczyk Marek. Ziemia Sandomierska. Przewodnik. Trasy dla turystów [zmotoryzowanych. Kielce: ELIPSA, 2005.
 139. Kabata Zbigniew. Partyzancka droga krzyżowa. Przez ofiarę do wolności. Warszawa: Krzysztof Banaszkiewicz, 2012.
 140. Kamieńska Anna. Sandomierz. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Jędrzejów: Oficyna Wydawnicza „EXBUD”, 1988.
 141. Kania Wojciech. Ogród marzeń. B.d.
 142. Kamocki Janusz. Strój sandomierski. W: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Cz. 5. Małopolska, z. 7. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1957.
 143. Karczewska- Grabias Wiesława. Powroty do Sandomierza. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2015
 144. Karczewska- Grabias Wiesława. Wydobyte z niepamięci. Lublin: Wydawnictwo Drukarnia bestprint, b. d.
 145. Katalog agroturystyczny woj. tarnobrzeskiego. Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, b. d.
 146. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T.3, Woj. kieleckie, z.11, Powiat sandomierski. Warszawa: Instytut Sztuki PAN. Dział Inwentaryzacji Zabytków, 1962.
 147. Kawalec Wincenty. Kielecczyzna. Rozwój gospodarczy regionu. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962.
 148. Kierunek Historia. Informator o studiach licencjackich na rok akademicki 2003/2004. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense.  Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu. Wydział Humanistyczny, 2003. 
 149. Kiljańska - Smoła Stanisława. Moje Gałkowice. Sandomierz:  Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2001.
 150. Kiryk Feliks. Lekarze i aptekarze sandomierscy z  przełomu XVI i XVII stulecia.        Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1987.
 151. Kiryk Feliks. Urbanizacja Małopolski. Woj. sandomierskie XIII-XVI wiek. Kielce:    Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1994. (DZS)
 152. Klasztor Panien Benedyktynek w historii i kulturze Sandomierza. Materiały z sesji (Sandomierz,24 X 2003 r.). Red. Krzysztof Burek. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2003.
 153. Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989 – 1992. Pod redakcją Andrzeja Buko. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1997.
 154. Klucz do samego siebie. Wiersze laureatów IV Konkursu im. Stanisława Jachowicza. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Samorządowe, 1996.
 155. Knothe Apolinary. Sandomierz. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2003.
 156. Kolberg Oskar. Dzieła Wszystkie. T.2, Sandomierskie. Kraków: Polskie    Wydawnictwo Muzyczne, 1962. Reprint.
 157. Kolberg Oskar. Dzieła Wszystkie. T.71, Sandomierskie. Suplement do T.2. Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2001.
 158. Kolegiata w Opatowie. Fotografie Wiesław Lipiuec. Tekst Zofia Pałubska. Zwierzyniec: Wydawnictwo Lipiec, 2006.
 159. Kolory życia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierz,    b. d.
 160. Kolus Marian. Miejsca upamiętniające działalność Batalionów Chłopskich w latach 1940 – 1945. Kielce: Zarząd Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo – Kulturalne w Kielcach, 2011.
 161. Kołodziej Katarzyna. Dzieje szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2007.
 162. Komputeryzacja Wyższej Szkoły Humanistyczno - Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w latach 1996 – 2004. Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, 2005.
 163. Kończyk Romuald Marian. Odkurzone z pamięci.Dzieje powojennej oświaty na wspomnienia jednego człowieka przełożone. Ożarów: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie, 2002. 
 164. Kopacz  Joanna. Kopacz Bogusław. Biskup Solidarności Edward M. Frankowski. Stalowa Wola: Zarzad Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, 2007 .
 165. Kopiec Salve Regina w Sandomierzu. W: Kopce w krajobrazie kulturowym Polski.         Kraków: „DjaF”, 2002, s. 37-40
 166. Koprzywnica 800 lat w cieniu cysterskiej jabłoni. Sandomierz: Wydawnictwo

        Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,b.d.

 1. Kos Stanisław. Bataliony Chłopskie w tarnobrzeskiem 1940- 1945. Sandomierz:

        Ogólnopolski Związek Batalionów Chłopskich Zarząd Wojewódzki w Tarnobrzegu,

        Towarzystwo Przyjaciół Muzeum  Historii Polskiego Ruchu Ludowego Oddział w

        Sandomierzu, 1997.

 1. Koseła Roman. Opowiadania. Wybrał Wincenty Burek. Sandomierz: Muzeum  Okręgowe, 2006.
 2. Koseła Roman. Wiatr. Sandomierz: Miejska Biblioteka Publiczna, 1995.
 3. Koseła Roman. Z Archiwum Koseły. Z.1, Gwara sandomierska. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1994.
 4. Koseła Roman. Z Archiwum Koseły. Z.2, Joannes Dobithy filius Petri Smolen.                      

         Pąkathy Mnyskye. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1994.

 1. Koseła Roman. Z Archiwum Koseły. Z. 3, Dziesięciny. Sandomierz : Muzeum

         Okręgowe, 1994.

 1. Koseła Roman. Z Archiwum Koseły. Z. 4, Mikołaja Gomółki sandomierskie lata. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1994.
 2. Koseła Roman. Z Archiwum Koseły. Z.5, Zaćmienie rozsądków. Kronika Sandomierza. Sandomierz : Muzeum Okręgowe, 1994.
 3. Kostarkiewicz Kazimierz. Góry Pieprzowe jako przyszły rezerwat przyrody. W: Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1972, z. 5-6.
 4. Kotkowski Stanisław. Seminarium Duchowne w Sandomierzu w latach 1820- 1926.

        Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.

 1. Kotowski Robert. Sandomierz między wojnami Sandomierz : Zarząd Miasta, Muzeum Okręgowe, 1998.
 2. Kotula Franciszek. Z  sandomierskiej puszczy . Gawędy kulturowo-obyczajowe. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962.
 3. Kowalski Waldemar. Uposażenie parafii Archidiakonatu Sandomierskiego XV-XVIII wieku. Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.
 4. Kozioł Dorota. Legendy z Tarnobrzega i okolic. Tarnobrzeg: Neiko Plus, 2010.
 5. Kozioł Dorota. Nie ma już we mnie lasu milczenia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne,1995.
 6. Kozłowski Eligiusz. Od Węgrowa do Opatowa 3.II. 1863 – 21.II. 1864.Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.
 7. Krasińska Izabela. Kurpińska Eliza. Działalność Wydawnictwa Armoryka w Sandomierzu w latach 2006 – 2011. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 8. Krasińska Izabela. Życie kulturalne w miastach i miasteczkach Guberni Radomskiej w latach 1864-1914. Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
 9. Kronika benedyktynek sandomierskich czyli dzieje klasztoru sandomierskiego od roku 1615. 30 października spisane w roku 1763 za przełożeństwa P. Maryanny Siemianowskiej ksieni 13. T.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
 10. Kronika Diecezji Sandomierskiej. Rok 70. Luty-marzec 1977, nr 2-3.
 11. Kronika Diecezji Sandomierskiej. Rok 74. Styczeń - luty 1981, nr 1-2. 
 12. Kronika Diecezji Sandomiersko – Radomskiej. Rok 83. Wrzesień – grudzień 1990. nr 9-12.
 13. Kronika Diecezji Sandomierskiej. Rok 91. Listopad - grudzień 1998, nr 11-12.
 14. Kronika Diecezji Sandomierskiej. Rok 94. Marzec - kwiecień 2001, nr 3 - 4.
 15. Kronika Diecezji Sandomierskiej. Rok 97. Wrzesień- październik 2004, nr 9-10.
 16. Kronika Huty Szkła w Sandomierzu. B. d.
 17. Królewskie Miasto Sandomierz i okolice. Plan Miasta. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne PLAN, 2010.
 18. Królewskie Miasto Sandomierz. Plan Miasta. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne PLAN, 2012.
 19. Krótka Modlitwa w Kościele św. Jakuba w Sandomierzu. Tadeusz Chróścielewski. Jędrzejów : Ex Officina, 1991.
 20. Krzesimowska Agnieszka. Sandomierskie Soplicowo. Dwór, gospodarze,goście, opowieści z życia sandomierskiej szlachty. Sandomierz, Wydanie Autorskie, 2015.
 21. Krzywobłocka Bożena. Geografia serca. Warszawa : Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, 1983.
 22. Ks. Jan Kanty Gajkowski  (1866-1919). Kapłan, pisarz, społecznik. Materiały z sesji (Sandomierz, 22 X 1999r.). Red. Krzysztof Burek. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2000.
 23. Ks. Józef Rokoszny (1870-1931). Życie i dzieło. Materiały z sesji (Sandomierz, 19 X 2001.). Red. Krzysztof Burek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 24. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 1/2006.
 25. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 2/2006.
 26. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 3/2006.
 27. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 4/2006.
 28. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 5/2006.
 29. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 6/2006.
 30. Ku przyszłości. Biuletyn Stowarzyszenia 800-lecia Opactwa Cysterskiego w Koprzywnicy. Nr 7/2006.
 31. Kuchta Jan. Jeszcze ujrzę klucze żurawi. Sandomierz : JAP/Janusz Poński, 2015.
 32. Kuchtówna Lidia. Karol Frycz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Errata”, 2004.
 33. Kuczyński Janusz. Kielce i okolice. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne, b. d.
 34. Kuczyński Janusz.  Sandomierz. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
 35. Kukomska Lucyna. Trwały ślad. Elbląg, 2010.
 36. Kulikowski Wiesław.  Blisko I najbliżej. Rzeszów: „Fraza”, 1997.
 37. Kulpiński Jan. Potyczka pod Sperandą 15.03.1864 r. W 149 rocznicę powstania styczniowego 1863-1864. Koprzywnica,2012.
 38. Kuraś Ferdynand. Tatarzy w Sandomierzu. Dwie legendy wierszem opowiedziane. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 39. Kwiatkowska Elżbieta. O Sandomierzu poemat fotograficzny. Sandomierz: B. wyd., 1994.
 40. Kwiatkowska Józefa. Dialog z czasem. Wiersze i proza. Sandomierz-Osiek: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „MYJAKPRESS” Sandomierz,1997.
 41. Kwiatkowska Józefa. Słowa z Ossali. (Tryptyk literacki część II). Sandomierz: Myjakpress, 1991.
 42. Lam Jan. Z kronik ziemi halickiej o bitwie pod Zawichostem śpiew historyczny. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2009.
 43. Lamenty machowskie. Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1993.
 44. Latawiec Czesław. Sandomierz- moja młodość. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976.
 45. Latawiec Krzysztof. Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889 – 1914. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2010.
 46. Legendy i ciekawostki ze świętokrzyskiego. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA, 2008.
 47. Legendy polskie o Sopocie, Sandomierzu,Rzeszowie,Kielcach,Mikołajkach. Toruń: Wydawnictwo LITERAT,b. d.
 48. Legendy sandomierskie. Podania, przypowieści, anegdoty  i przysłowia Ziemi Sandomierskiej. Oprac. Krzysztof Seliga. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1974.
 49. Leśniak Władysław. Spod Sandomierza. Nie tylko wspomnienia. Kłodzko: Oficyna Wydawnictwo „Brama”, 2000.
 50. Lipowski Wojciech. Lekarz. Wspomnienia. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980.
 51. Lis Marek. By nie zatarł ich czas. Śladami mogił i cmentarzy wojennych I wojny światowej w powiatach sandomierskim, opatowskim i staszowskim. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2001.
 52. Lis Marek. Krwawe zaduszki wielkiej wojny. Bitwa nad Opatówką 1-3 listopada 1914 roku. Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej Myjakpress, 2010.
 53. Lis Marek. Ku niepodległości. Działania wojenne i dzieje czynu legionowego na Ziemi Sandomierskiej i Opatowskiej w latach 1914 – 1915. Sandomierz: Wydawnictwo Myjakpress „Folwark Miejski” Ośrodek Badań Sandomierszczyzny, 2014.
 54. Lis Marek. Legioniści w Jakubowicach. Sandomierz – Ożarów : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej  MYJAKPRESS, 2004.
 55. Lorek Krzysztof. Świętokrzyskie. Kartki z podróży. Kielce: Wydawnictwo Światowid, 2005.
 56. Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.
 57. Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664. T.1. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
 58. Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664. T.2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 59. Lustracja województwa sandomierskiego 1789. Cz.1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.
 60. Ławecki Tomasz. Śladami Jana Pawła II po Polsce. Sandomierz. Warszawa: Bellona SA,2008.
 61. Łysiak Sylwester. Współczesny teatr ludowy. Studium wybranych zespołów z lubelskiego,podkarpackiego i świętokrzyskiego. Tarnobrzeg, Neiko Print & Publishing, 2012
 62. Maciejowski – Sewer Ignacy. Maciek w powstaniu. Opowieść na tle powstania w r.1863. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 63. Madej Marta. Wiesław Myśliwski. Zestawienie bibliograficzne. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, 2002. 
 64. Madej Piotr. Herbata z kwiatem agłaji. Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 2006.
 65. Madej Piotr. Między Lipą a banią. Kraków: Wydawnictwo Miniatura,2004.
 66. Madej Piotr. Pieprz i sól. Kraków: Wydawnictwo Miniatura,2000.
 67. Madej Piotr. Tam gdzie nikt nie był. Kraków: Wydawnictwo Miniatura,1999.
 68. Madej Piotr. Umorusane anioły. Kraków: Wydawnictwo Miniatura,2001.
 69. Madej Piotr. Zmierzch świtu świt zmierzchu. Kraków: Wydawnictwo Miniatura,1997.
 70. Madejczyk Wanda. Pamiętam Cię miasto Sandomierz. Wiersze. Sandomierz: Urząd Miasta, 2000.
 71. Madejczyk Wanda. Sandomierz. Wiersze. Warszawa,1995.
 72. Majczak Marian. Człowiek i krzemień. Ostrowiec Świętokrzyski, b.d.
 73. Majczak Marian. Ziemia Świętokrzyska. Oni tworzyli historie tej ziemi. Ostrowiec Świętokrzyski, nakład autora, 2006.
 74. Majewski Alfred. Zamek w Baranowie. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1996
 75. Majewska Zofia. Różańcowy tryptyk. Wspomnienia – wiersze. Sandomierz: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna, 2003.
 76. Majewska Zofia. Sandomierz i okolice. Mozaika wierszy.  Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 77. Majkowski Edmund. Nieznani prałaci i kanonicy Kolegiaty Panny Marii w Sandomierzu od trzynastego do osiemnastego wieku. Kunów: B.wyd., 1949.
 78. Makarewicz Stanisław. Bazylika Katedralna w Sandomierzu. Przewodnik. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1976.
 79. Makarewicz Stanisław. Podominikański Kościół i Klasztor św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Przewodnik. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1979.
 80. Malarstwo Jana Pawła Mazurkiewicza. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1977.
 81. Małek Paweł. Zawichojskie pamiątki. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2007. 
 82. Małopolski przełom Wisły i okolice. Mapa samochodowo-krajoznawcza. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne PLAN, 2011.
 83. Masłowiec Justyna. Drogowskazy. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Solec – Zdrój. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2005.
 84. Massalski Adam. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na Kielecczyźnie 1908-1950. Zarys dziejów. Kielce: Zarząd woj. PTTK, 1983.
 85. Masternak Zbigniew. Mroczny krajobraz. Sandomierz: PAIR Myjakpress,1997.
 86. Materiały na XIV posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. Zamek Królewski w Sandomierzu 14 maja 2000 r. Sandomierz: Urząd Miasta, 2000.
 87. Materiały na XXII posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski w Sandomierzu 19 IX 2004 r.). Sandomierz: Urząd Miejski, 2004.
 88. Materiały na XXI posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski w Sandomierzu 21 IX 2003 r.). Sandomierz: Urząd Miejski, 2003.
 89. Materiały na IX posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. Zamek Królewski 15 czerwca 1997. Sandomierz: Urząd Miasta, 1997.
 90. Materiały na XIX posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji  Zabytków i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski w Sandomierzu5 X 2002 r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 2002.
 91. Materiały na XVIII posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski w Sandomierzu 15 VI 2002 r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 2002.
 92. Materiały na XV posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza 16 IX 2000r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 2000.
 93. Materiały na XVI posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków  i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski 12 V 2001 r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 2001.
 94. Materiały na VI posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. (Zamek Królewski w Sandomierzu 14 IX 1996 r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 1996.
 95. Materiały na XVII posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. Zamek Królewski 1 grudnia 2001. Sandomierz: Urząd Miasta, 2001.
 96. Materiały na III posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza (Zamek Królewski w Sandomierzu 10 IX 1995r.). Sandomierz: Urząd Miasta, 1995.
 97. Materiały na XIII posiedzenie Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierz. Zamek Królewski 17 października 1999 r. Sandomierz: Urząd Miejski, 1999.
 98. Materiały Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza. Zamek Królewski 23 listopada 1997 r. Sandomierz: Urząd Miasta, 1997.
 99. Matusak Piotr. Ruch oporu na ziemi opatowsko - sandomierskiej w latach 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976.
 100. Matusak Piotr. Wesołówka 1944. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1993.
 101. Męciński Józef. Kazanie podczas pogrzebu Jaśnie Wielmożnego ś.p. Macieja Sołtyka wojewody sandomierskiego. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012. Reprint, oryg. 1802.
 102. Miasta, które mogły zginąć. (Na X wieków Sandomierza). Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1976.
 103. Miązek Bonifacy. Sandomierskie wirydarze. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 2004.
 104. Michta Jerzy. Heraldyka samorządowa woj. Świętokrzyskiego I jej symbolika. Kielce: „Herb”, 2000.
 105. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. 60 lat działalności 1946 – 2006. Informator jubileuszowy. Tarnobrzeg, 2006.
 106. Mijas Stanisław. Świętokrzyskie szlaki literackie. Szkice o pisarzach od Reja do Żeromskiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1973.
 107. Mikołaj Gomółka. Epoka i dzieło. Materiały z konferencji naukowej. Sandomierz, 8-9 października 2008. Pod redakcją Tomisława Giergiela. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2009.
 108. Mikołaj Trąba mąż stanu i prymas Polski. Materiały z konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku. Kraków: Oficyna Wydawniczo- Drukarska „Secesja”, 2009.
 109. Mirecki Kazimierz. Narodowa Organizacja Wojskowa w COP. Brak danych
 110. Misiura – Rewera Witold. Kultura Regionalna jako wartość dobrego państwa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 111. Młodożeniec Stanisław. Sołtysowa obraza. Wyścigi. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 112. Mnie to nie dotyczy... Plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, b. d.
 113. Modlitewnik pielgrzyma na spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa Janem Pawłem II w Sandomierzu 12 VI 1999. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 114. Mołoń Wanda. Tarnobrzeg. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie, 1980.
 115. Moneta polska w tysiącleciu. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,2001.
 116. Moriki Toru. An aspect of Japan in 1988. Sandomierz: Oficyna Wydawnicza Elsa, 1997.
 117. Mosoń Daria. Sandomierz. Krosno: P.U.W. „Roksana”, 2010.
 118. Możdżeń Stefan Ignacy. Praca naukowa historyka oświaty. Sandomierz: Wydawnictwo Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, 1999.
 119. Mówię do Ciebie po latach milczenia. Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej dziedzictwu Armii Krajowej, która odbyła się 14 lutego 1992 roku w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.
 120. Muszyńska Jadwiga. Żydzi w miastach woj. sandomierskiego i lubelskiego XVIII wieku. Studium osadnicze. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998.
 121. Mycielska - Dowgiałło Elżbieta. Zarys rozwoju rzeźby w plejstocenie południowej części Wyżyny Sandomierskiej. Odbitka z: Kwartalnik Geologiczny 1966. T.10, nr 1, s. 157-172.
 122. Myjak Anna Sydonia, Myjak Józef. Koprzywnica pocysterska pamiątka. Informator turystyczny. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1993.
 123. Myjak Anna Sydonia. Przeciw naturze rzeczy. Fenomen Teresy Morsztynówny. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 1998.
 124. Myjak - Pycia Anna. Siebie opowiadam. Tożsamość bohatera powieści Wiesława Myśliwskiego. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2000.
 125. Myjak Józef. Cudowne i łaskami słynące obrazy z diecezji sandomierskiej. Cz.1. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 1999.
 126. Myjak Józef. Ćmielów i okolice. Informator turystyczny. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1993.
 127. Myjak Józef. Gmina Obrazów kraina sadów. Monografia krajoznawcza gminy Obrazów. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2007.
 128. Myjak Józef. Góry Pieprzowe. Monografia przyrodniczo-kulturowa Gór Pieprzowych i wsi Kamień. Dwikozy-Sandomierz: Szostakdruk Staszów, 2012.
 129. Myjak Józef.  Ilustrowany słownik miejscowości Powiatu Sandomierskiego. Sandomierz:Myjak Press, 2013.
 130. Myjak Józef. Katyń. Przerwane życiorysy. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 1995.
 131. Myjak Józef. Konary 1995. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1995.
 132. Myjak Józef. Krzeszów nad Sanem. Informator krajoznawczy  z rysunkami Heleny Pisuli. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1994.
 133. Myjak Józef. Legendy i opowieści niezwykłe z sandomierskiego, dawnej Puszczy Sandomierskiej, Opatowskiego i Staszowskiego. Przyczynek do mitologii sandomierskiej. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2004.
 134. Myjak Józef. Legendy i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy. Sandomierz – Koprzywnica: PAIR Myjakpress, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2010.
 135. Myjak Józef. Leksykon sandomierskiej swojszczyzny. Sandomierz: Wydawnictwo Myjakpress „Folwark Wiejski” Ośrodka Badań Sandomierszczyzny,2007.
 136. Myjak Józef. Miasto i gmina Nowa Dęba. Sandomierz: PAIR Myjakpress, b.d.
 137. Myjak Józef. Na skrzyżowaniu europejskich szlaków. Monografia krajoznawcza gminy Łoniów. Sandomierz – Łoniów: PAIR Myjakpres, 2011.
 138. Myjak Józef. Obrazów i okolice. Informator historyczno – krajoznawczy. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1995.
 139. Myjak Józef. Opatowskie legendy i opowieści niezwykłe. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2010.
 140. Myjak Józef. Opatów i okolice. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2002.
 141. Myjak Józef. Opatów i okolice. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2008.
 142. Myjak Józef. Opowieści zamkowych ruin. Ossolin. Informator krajoznawczy. Sandomierz, PAIR Myjakpress,1996.
 143. Myjak Józef. Pałac w Czyżowie Szlacheckim. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2003.
 144. Myjak Józef. Podania i legendy z sandomierskiego Cz.1, Przyczynek do mitologii sandomierskiej. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2000.
 145. Myjak Józef. Podziemia Opatowskie. Przewodnik turystyczny. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1991.
 146. Myjak Józef. Przewodnik po Sandomierzu i okolicach. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2008.
 147. Myjak Józef. Rytwiany i okolice. Informator krajoznawczy. Sandomierz:PAIR Myjakpress, 1997.
 148. Myjak Józef. Sandomierski szlak jabłkowy. Przewodnik turystyczny. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2005.
 149. Myjak Józef. Sandomierz. Ziemia Sandomierska. Przewodnik turystyczny. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 1999.
 150. Myjak Józef. Sanktuarium matki Boskiej. Bogoria i okolice. Sandomierz: PAIR Myjakpress,1997.
 151. Myjak Józef. Stanisław Młodożeniec. Patron Zespołu Szkół w Wilczycach. Sandomierz-Wilczyce: Wydawnictwo PAIR Myjakpress, 2009.
 152. Myjak Józef. Sytuacja ludności cywilnej na Przyczółku Sandomiersko – Baranowskim w II połowie 1944r. w relacjach mieszkańców gminy Lipnik. Lipnik - Sandomierz: Wydawnictwo Myjakpress „Folwark Wiejski” Ośrodka Badań Sandomierszczyzny, 2013.
 153. Myjak Józef. Szlakiem konarskich bojów. Przewodnik historyczno – krajoznawczy. Sandomierz: Wydawnictwo PAIR Myjakpress, 2000. 
 154. Myjak Józef. Tam gdzie świt cywilizacji rolniczej. Monografia krajoznawcza gminy Wojciechowice. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2006.
 155. Myjak Józef. Ujazd. Krzyżtopór. Informator turystyczny o Zamku Krzyżtopór. Sandomierz: PAIR Myjakpress, b. d.
 156. Myjak Józef. W dolinie Opatówki. Monografia krajoznawcza  gminy Wilczyce. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2006
 157. Myjak Józef. W krainie lessu i białych skał. Monografia krajoznawcza miasta i gminy Ożarów. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2005.
 158. Myjak Józef. W krainie Wisły i Opatówki. Monografia krajoznawcza Gminy Dwikozy. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2009.
 159. Myjak Józef. Wisła jakiej nie znamy. Stalowa Wola: PRINTMAX Barbara Nycz, b.d.
 160. Myjak Józef. Z tradycji w przyszłość. Sandomierz: Wydawnictwo Myjakpress „Folwark Wiejski” Ośrodka Badań Sandomierszczyzny, 2014.
 161. Myjak Józef. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Informator krajoznawczo – literacki. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1999.
 162. Myjak Józef. Ziemia Sandomierska. Sandomierz: PAIR Myjakpress, 2008.
 163. Na szlaku świętokrzyskiej przygody. Wycieczki szkolne po Kielcach i okolicy w klasach IV – VI. Pod redakcją Cezarego jastrzębskiego. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2008.
 164. Na poręczy nieba. Wystawa monograficzna poświęcona sylwetce i twórczości Stanisława Balińskiego. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1999.
 165. Na wiejskie wakacje w Sandomierskie. Przewodnik agroturystyczny po powiatach sandomierskim, staszowskim i opatowskim. Sandomierz: Wydawnictwo PAIR, 2000.
 166. Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego. Informator. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 2003.
 167. Nauczyciel życia ks. Julian Młynarczyk (1882-1950). Oprac. Halina Irena Szumił. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1996.
 168. Największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. B. d.
 169. Największe atrakcje turystyczne Ziemi Sandomierskiej. B. d.
 170. Nasiadka Marek. Małopolski przełom Wisły. Przewodnik.Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2010.
 171. Nie tylko o Sandomierzu 1990.Sandomierz: Muzeum Literatury, 1990.
 172. Nieduziak Edyta M. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych. Sandomierz: Studium generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, 2004. 
 173. Niedzielski Grzegorz. Sandomierz mityczny. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012.
 174. Niepełnosprawność – od dzieciństwa do dorosłości. Konferencja naukowa. Sandomierz, 23.IX. 2010r. Sandomierz,b.d.
 175. Nowak-Arczewski Andrzej, "My z pałacu", Wydawnictwo Bellona, 2014 r.
 176. Nowak-Arczewski Andrzej, " Zmiłuj się nad nami", Wydawnictwo Prószyński  i S-ka, 2017 r.
 177. Nowak-Arczewski Andrzej, Pseudonim Tarzan. Stań do apelu", Wydawnictwo Bellona, 2018 r.
 178. Nowak-Arczewski Andrzej "Przykosa", Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2021 r.
 179. Nitkiewicz Krzysztof. Tam i z powrotem. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2010.
 180. O Sandomierzu. Poemat fotograficzny. Zdjęcia, tekst, opracowanie Elżbieta i Janusz Kwiatkowscy. B. d.
 181. O Sandomierzu! starcze siwobrody…Wystawa dawnych fotografii ze zbiorów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. (Zamek Królewski w Sandomierzu maj-sierpień 1995). Sandomierz: Towarzystwo Naukowe, 1995.
 182. O symbolice nagrobnej na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo SKOCK, b.r.
 183. Obecny. Album. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 184. Obecny. Sandomierz pamięta i dziękuje. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
 185. „Ocalić okruchy tradycji”. Scenariusze widowisk obrzędowych. Kielce, b. d.
 186. Ojciec św. Jan Paweł II w Sandomierzu 12 VI 1999 roku. Wystawa fotografii. Red. Zbigniew Puławski. Sandomierz: Biuro Wystaw Artystycznych, 1999.
 187. Ogorzałek Małgorzata. Anrzej Sarwa – twórczość i dokonania. W 60 rocznicę urodzin. Sandomierz: Wydawnictwo „Spichlerz”, 2013.
 188. Ogorzałek Małgorzata. Andrzej Sarwa – dorobek i osiągnięcia : w 40 rocznicę pracy twórczej. Sandomierz : Wydawnictwo „Spichlerz”, 2015.
 189. Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne. (Sandomierz, 17 XI 2003.).Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2003.
 190. Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne. (Sandomierz, 16 XI 2005.).Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierz, Akademia Rolnicza w Lublinie, 2005.
 191. Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne. (Sandomierz, 21 XI 2007.).Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, Akademia Rolnicza w Lublinie, 2007.
 192. Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne. (Sandomierz, 25 XI 2009.).Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierz,  2009.
 193. Okolice Sandomierza. Mapa turystyczna. Kraków: Wydawnictwo COMPASS, b.d.
 194. Okolice Sandomierza i Tarnobrzega. Mapa. Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne, 2004.
 195. Opatów. Przewodnik turystyczny. Skarżysko – Kamienna: Wydawnictwo świętokrzyskie ELIPSA, 2012.
 196. Opis miasta Sandomierza z 1860 roku. Wydał Stanisław J. Adamczyk. Kielce: Agencja Reklamowo – Wydawnicza „Jard”, 2004.
 197. Opowieści drukarza z kanclerskiego grodu czyli rzecz o Franciszku Patrasiu z Opatowa. Przygotował i podał do druku Zbigniew Puławski. Sandomierz, 1998.
 198. Opowieści prawdziwe o objawianiu się dusz czyśćcowych. Opracował Andrzej         J. Sarwa. Sandomierz: Oficyna Wydawnicza Elsa, 1996.
 199. Orłowski Artur. Sandomierz piórkiem i pędzlem. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 200. Orłowski Artur. Sandomierz w malarstwie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 201. 80 – lecie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu.

       Materiały z sesji popularnonaukowej. Biblioteka Dwutygodnika „Społem” nr 1/1987.

       Sandomierz: Wydawnictwo PSS „Pomoc Bratnia”, 1987.  

 1. „Osobliwości przyrody Ziemi Sandomierskiej”. Materiały z sympozjum (Sandomierz, 16 X 1998). Red. Tadeusz Puszkar. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1998.
 2. Ożarów i okolice. B.d.
 3. Ożdżyńska Aniela. Nasz pradziad Antoni Szelągiewicz- powstaniec 1863 roku. Ostrowiec Świętokrzyski, 1996.
 4. 8 [ósma] inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriensis WSHP, 2003.
 5. Pająk Cherubin. Słodycz Itaki. Wiersze sandomierskie. Rzeszów: Wyższe Seminarium Duchowne, 2001.
 6. Pałace i dworki Podkarpacia. Tom 1. Krosno: P.U.W. „Roksana”, 2009.
 7. Pałace i dworki Podkarpacia. Tom 2. Krosno: P.U.W. „Roksana”, 2009.
 8. Pamięci Michała Brzeskiego. Opracował Aleksander Brzeski. Paryż – Sandomierz: PAIR Myjakpress, 1993.
 9. Pamiętny rok 1809. Obchody 200.rocznicy walk o Sandomierz w 1809. Sandomierz 5 – 7 czerwca 2009. Pod redakcją Krzysztofa Burka. Sandomierz, 2010.
 10. Pamiętnik Sandomierski. T.1. Red. Feliks Kiryk. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1993.
 11. Pamiętnik Sandomierski. T.2. Red. Feliks Kiryk. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, 1995.
 12. Pamiętnik Sandomierski. T.3. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1997.
 13. Pamiętnik Sandomierski. T.4. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 2012.
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. Sandomierz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2009.
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010. Sandomierz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2012.
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012. Sandomierz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2012.
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. Informator. Sandomierz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, 2014.
 18. Papaj Marcin. Sandomierz. Kazimierz Dolny i okolice. B.d.
 19. Parafia p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu. Materiały z sesji naukowej (Sandomierz, 15 V 2004.). Red. Krzysztof Burek. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 20. Pasiecznik Jan. Teresa Izabela Morsztynówna 1680-1698. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 1998.
 21. Pasterze kościoła o bp. Piotrze Gołębiowskim (1902 - 1980. Zebrał bp Marian Zimałek. Sandomierz, 2007.
 22. Paszkowska Danuta. Ominąć strumień czasu. Szkic o twórczości poetyckiej Zbigniewa Kabaty. Sandomierz: Wydawnictwo diecezjalne i drukarnia, 2011.
 23. Paszkowska Danuta. Wygrzewanie piękna. Szkic o poezji Józefy Kwiatkowskiej.

        Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2014. 

 1. Patkowski Aleksander. W hołdzie dla ziemi rodzinnej. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 2. Pergaminy. Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej. Oprac. Feliks Kiryk. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 3. Piąta inauguracja roku akademickiego 1999/2000. Red. Wiesław Warzecha. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2000.
 4. V [piąte]   Spotkanie Sadownicze. Sandomierz '96. Warszawa: AGROSAN, 1996.
 5. Pierściński Paweł. Świętokrzyskie. Tekst Roman Jurasz. Olszanica: BOSZ, 2004.
 6. Pierwsza inauguracja roku akademickiego 1995/1996. Red. Ryszard Tokarski. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 1996.
 7. I [Pierwszy] Almanach Młodych Poetów. Collegium Gostomianum. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007.
 8. I [Pierwszy] Festiwal Krzemień Pasiasty – Kamień Optymizmu. Sandomierz, 2011.
 9. Pierwszy komunikat. Almanach poetycki. Redaktor Bolesław Garboś. Sandomierz, 1976.
 10. Pietraszewski Józef. Sandomierz i okolice. Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1959.
 11. 50 [ Pięćdziesiąt] lat Budowlanki. Pod redakcją Agnieszki Krzesimowskiej. Sandomierz, 2008. 
 12. 50 [ Pięćdziesiąt] lat Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach. Sandomierz, PAIR Myjakpress, 1944.
 13. 50 [ Pięćdziesiąt] lat Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 1953 – 2003. Pod redakcją Wiesławy Barzyckiej i Jerzego Sudoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 14. 50 – lecie [Pięćdziesięciolecie] Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Pod redakcją Piotra Sławińskiego, Sandomierz, 2006.
 15. Pilch Magdalena. [Katalog]. Kielce: Biuro Wystaw Artystycznych, 2001/2002.
 16. Plan miasta Sandomierza. Rzeszów: Wydawnictwo Kartograficzno - Reklamowe, 1991.
 17. Plan   Rozwoju lokalnego Sandomierza na lata 2004-2006. Sandomierz: Urząd Miasta, 2004.
 18. Podaruję Ci morze. Interdyscyplinarna wystawa poświęcona literackiemu wizerunkowi Sandomierza w „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 2007.
 19. Pochwała prowincji. Konferencja etnologiczna. Sandomierz 24 – 25 maja 2007.

        Sandomierz, 2007.

 1. Podkarpackie. Rzeszów, 2010.
 2. Podziemna trasa turystyczna. Sandomierz. Informator. Wydawnictwo ELIPSA,b. d.
 3. Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne. Pod red. Jana Hajduka i Andrzeja Niewiadomskiego. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, WSHP, 2003.
 4. Polska Rzeźba Współczesna z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Sandomierz: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sandomierz, 2006.
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Sandomierz, b. d.
 6. Połaniec. Zarys dziejów. Praca zbiorowa. Połaniec,1994.
 7. Połaniec. Kielce,2006.
 8. Poraj – Badowska Małgorzata. Legendy sandomierskie. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2010.
 9. Porównania 1. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 10. Porównania 2 Wystawa ………..Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 11. Porównania 11. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Samorządowe, 2002.
 12. Porównania 12. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2003.
 13. Porównania 13. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2004.
 14. Porównania 14. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
 15. Porównania 15. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006.
 16. Porównania 16. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007.
 17. Porównania 17. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008.
 18. Porównania 20. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011.
 19. Porównania 22. Wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego związanego z ziemią sandomierską. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013.
 20. Portret miasta pół wieku słowem malowany w 90 rocznicę urodzin Jarosława Iwaszkiewicza. Sandomierz: Muzeum Literatury Oddział Muzeum Okręgowego, 1984.
 21. Poszukiwania. Studencki Klub Literacko- Teatralny „KTL”. Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Przyrodnicza, 2002.
 22. Powiat sandomierski. Mapa. Sandomierz: Biuro Promocji i Reklamy, 2000.
 23. Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej. Materiały konferencyjne. Sandomierz, 2014.
 24. Powrót do tradycji winiarskich Ziemi Sandomierskiej. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2013.
 25. Potężni wiarą. Wizyta Ojca św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Fot. Tadeusz Będziński. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 26. Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001 – 2012. Kielce: Agencja JP, 2014.
 27. Problem przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Konferencja wojewódzka. Sandomierz, 20. VI. 2005. Sandomierz, 2005.
 28. Profil miasta Sandomierza. Sandomierz:  Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, 2000.
 29. Program nauczania informatycznego studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu. Sandomierz,1996.
 30. Pro Memoria.  Pod redakcją dr. med. Kazimierza Wojasa. Stalowa Wola, 2002.
 31. Przedsiębiorcza młodzież powiatu sandomierskiego. Konferencja. Sandomierz: Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, 2003.
 32. Przyborowski Walery. Zdobycie Sandomierza. T.1/2. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 33. Przyborowski Walery. Zdobycie Sandomierza. Sandomierz: Wudawnictwo ARMORYKA, 2010.
 34. Przyczółek Sandomierski. Materiały z sesji popularno – naukowej. Sandomierz, 1975.
 35. „Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej”. Materiały z sympozjum (Sandomierz, 18 XI 2000). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 36. Puszcza Sandomierska wczoraj dziś. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
 37. Raczyński Kazimierz. Sercem rozumieć. Sandomierz,2011.
 38. Rawski Józef. Rawski Wojciech. Miechocin. Kolebka Tarnobrzega. Tarnobrzeg,1994.
 39. Rawski Józef. Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej. Gorzyce- strażnice graniczne pierwszych Piastów. Tarnobrzeg: Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 1999.
 40. Rawski Józef. Puszcza Sandomierska. W: Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne 1994, Nr 8, s. 3-75.
 41. Rawski Józef. Studium nad osadnictwem południowej części Ziemi Sandomierskiej w połowie XIV wieku. Tarnobrzeg: Jan Rawski, 1986.
 42. Rawski Józef. Republika Tarnobrzeska w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg,1993. 
 43. Rawski Józef. Wybrane zagadnienia dotyczące administracji kościelnej w widłach Wisły i Sanu. Tarnobrzeg: Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 1997.
 44. Relikwią ziemia jest w nim...  O męczennikach dominikańskich i sandomierskich podczas najazdu tatarskiego na Sandomierz, na przełomie lat 1259 i 1260 oraz o ich kulcie. Katalog wystawy. Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu, 2010.
 45. Rewizja spustoszenia od wojsk i ludzi pod Sandomierzem zgromadzonych w roku 1606 spisana. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007.
 46. Rocznik Skrócony Diecezji Sandomierskiej. Stan personalny na dzień 15 października 2007 roku. Sandomierz, 2007.
 47. Rocznik statystyczny powiatu Sandomierz 1970. Sandomierz: Powiatowy Inspektorat Statystyczny, 1970.
 48. Rocznik Świętokrzyski. Tom II. 1971 rok. Lublin; Wydawnictwo Lubelskie,1972.
 49. Rokoszewska Małgorzata. Myśliwiec Bogdan.   Powódź 2010. Tarnobrzeg – Sandomierz – Gorzyce. B.d.
 50. Rokoszny Józef. Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1916. T.1/2. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1998.
 51. Rolnictwo ekologiczne. Materiały z konferencji p.t. Rolnictwo Ekologiczne zorganizowanej w (Sandomierz, 27 XI 1997 r.). Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 1997.
 52. Rożek – Sadaj Justyna. Katarzyna Skotnicka. Roman Chyła. Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa. „Cudze chwalicie  - swego nie znacie”. Edukacja regionalna. Podręcznik dla uczniów szkół podstawowych regionu sandomierskiego. Sandomierz, 2000.
 53. Rożek – Sadaj Justyna. Katarzyna Skotnicka. Roman Chyła. Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa. „Cudze chwalicie  - swego nie znacie”. Edukacja regionalna. Podręcznik dla uczniów szkół podstawowych regionu sandomierskiego. Sandomierz, 2006.
 54. Różyło Anna. Dzień, noc i inne pory doby – studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno -Przyrodnicza w Sandomierzu, 2004.
 55. Rzecz ludzka. Wystawa o sylwetce i twórczości Bolesława Taborskiego. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 2002.
 56. Saga rodu Moszczeńskich. Aut Jolanta Pawnik i in. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2015.
 57. Sakowska- Knapp Barbara. Zespół miast Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1991.
 58. Samochodem, rowerem, pieszo po województwie świętokrzyskim. Kielce: Agencja „JP”, 2003.
 59. Samorząd odrodzony w województwie tarnobrzeskim 1990 – 1994. Tarnobrzeg,1994.
 60. Sandomierska korona hełmowa. Wystawa. Sandomierz: Muzeum Diecezjalne, 2001.
 61. Sandomierski Gość Niedzielny. Idzie z gałązką oliwną... 10 lat obecności tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” w Diecezji Sandomierskiej. Redakcja ks. Roman Bogusław Sieroń. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006.
 62. Sandomierski talent. Poezja i proza. Wydanie pokonkursowe. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012.
 63. Sandomierski Festiwal Nauki. Działaj lokalnie. Sandomierz,2009.
 64. Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Biuletyn informacyjny. Sandomierz: WSHP, 2005.
 65. Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Biuletyn informacyjny. Sandomierz: WSHP, 2006.
 66. Sandomierskie. Żyć w ogrodzie. Sandomierz, 2006.
 67. Sandomierskie dziewczęta – nastolatki w Dwudziestoleciu Międzywojennym i dziś. Życie codzienne – kultura, obyczaje, nauka i czas wolny. Sandomierz, 2007.
 68. Sandomierskie legendy. Skarżysko – Kamienna: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA,b. d.
 69. Sandomierskie pamiątki. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 70. Sandomierz. Warszawa: Budownictwo i Architektura”, 1956.
 71. Sandomierz. Warszawa: Wydawnictwo „Sztuka”, 1956.
 72. Sandomierz. Il. Artur Orłowski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 73. Sandomierz. Kraków: „EDITIONS RAYMOND”, 1993.
 74. Sandomierz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1997.
 75. Sandomierz. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1995.
 76. Sandomierz. Sandomierz: B. Wyd., 1995.
 77. Sandomierz. Bydgoszcz: Wydawnictwo „UNITEX”, 1996.
 78. Sandomierz. A tourist quidebook. Sandomierz: PTTK. Oddział, 2004. (W jęz. ang.)
 79. Sandomierz. Guide touristique. Sandomierz: PTTK. Oddział, 2004. (w jez. franc.)
 80. Sandomierz. Sandomir. Przewodnik turystyczny. Sandomierz: PTTK oddział, 2004. ( w j. ros.)
 81. Sandomierz .  Tourishisches  Informationsblatt. Sandomierz: PTTK. Oddział, 2004. ( w jez. niem.).
 82. Sandomierz. Badania. T.1 1969-1973. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1993.
 83. Sandomierz. Badania. T.2 1969-1973. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1996.
 84. Sandomierz czeka na Ojca Św. 12 VI 1999 r. Sandomierz: Wydawnictwo KONCEPT, 1999.
 85. Sandomierz. Historia. Zabytki. Informator turystyczny. Kielce: Wydawnictwo świętokrzyskie ELIPSA, 2004.
 86. Sandomierz. Informator miejski. Stalowa Wola: Agencja Reklamowo - Wydawnicza ADACH, 1989.
 87. Sandomierz. Informator miejski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1994.
 88. Sandomierz. Informator miejski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1997.
 89. Sandomierz.  Informator turystyczny. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA, 2004.
 90. Sandomierz. Informator turystyczny. Sandomierz: PTTK, b.d.
 91. Sandomierz. Informator turystyczny. Sandomierz: Urząd Miasta. Wydział Promocji i Rozwoju, b. d.
 92. Sandomierz - Królewskie Miasto. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2011.
 93. Sandomierz. Leszek Podeszwa - subiektywne spojrzenie. Kielce: ARW FINE GRAIN, b. d.
 94. Sandomierz. Oficjalny informator miejski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1993.
 95. Sandomierz. Plan miasta. Warszawa:: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1998.
 96. Sandomierz. Plan miasta. Kraków: INTERN-MAP, 2004.
 97. Sandomierz. Przewodnik dla dzieci małych i dużych. Skarżysko – Kamienna: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA, 2010.
 98. Sandomierz. Retro. Sandomierz: PAIR, 1992.
 99. Sandomierz. Stare Miasto. Warszawa: Prywatna Agencja Geograficzna, 1991.
 100. Sandomierz. Stare miasto. Plan. Sandomierz: PTTK Oddział Sandomierz, 2004.
 101. Sandomierz. Szczegółowy plan miasta. Sandomierz: ARCTOS, 2004.
 102. Sandomierz. Świadek historii i kultury. Bydgoszcz: Centrum Reklamowo – Promocyjne „Jaguar” Bożena Michalska, 2006.
 103. Sandomierz and Sandomierz land. Photos: Paweł Pierściński. Graphics: Ryszard Zamojski, Rzeszów,1995.
 104. Sandomierz i okolice. Krosno: P.U.W. „Roksana”, 2003.
 105. Sandomierz i okolice. Mapa turystyczna. PTTK Oddział im. A.Patkowskiego w Sandomierzu. Kraków: AMART Media, 2008.
 106. Sandomierz i okolice. Przewodnik turystyczny. Kielce: Wydawnictwo świętokrzyskie ELIPSA, 2009.
 107. Sandomierz i Ziemia Sandomierska. Przeszłość- teraźniejszość- przyszłość. Biuletyn z konferencji naukowej (11 I 1993 r. na Zamku Królewskim w Sandomierzu). Sandomierz: Rada Miasta, 1993.
 108. Sandomierz i Ziemia Sandomierska w fotografii. Katalog wystawy. Sandomierz, 1975.
 109. Sandomierz Janusza Kwiatkowskiego. Wiersze Jarosława Iwaszkiewicza. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 2000.
 110. Sandomierz. Tarnobrzeg. Plan miasta. Żychlin: Agencja Reklamowa i Wydawnictwo Robert Osmolak, 2002.
 111. Sandomierz. Z dziejów polityki, prawa i kultury. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 112. Sandomierz 2000-2001. Informator powiatowy. Kraków: Krajobrazy, 2000.
 113. Sandomierz. B.d.
 114. Sandomierz między wojnami. Wystawa. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1998.
 115. Sandomierz w malarstwie i grafice. Katalog wystawy. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1980.
 116. Sandomierz niesamowity. Zjawy,duchy,upiory,, a takoż i zdarzenia straszne, nadzwyczajne oraz znaki niezwykłe i groźne … z różnych autorów zebrał, ale też             i własnym piórem opisał i do druku podał Andrzej Juliusz Sarwa. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2013.
 117. Sandomierzanie – Sandomierz 2008. Urząd Miejski w Sandomierzu, Agencja Reklamowo – Wydawnicza „Fine Grain”. B.d.
 118. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie - Godowie. Krótki przewodnik dla turystów i pielgrzymów. Kielce: Agencja JP s. c., 2004.
 119. Sarwa Andrzej. Bazylika Katedralna. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. 2007.
 120. Sarwa Andrzej. Kościół św. Jakuba: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.2009.
 121. Sarwa Andrzej. Legendy i opowieści sandomierskie. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
 122. Sarwa Andrzej. O śmierci, antychryście i o końcu świata. Sandomierz: Wydawnictwo „MANDRAGORA”, 1992.
 123. Sarwa Andrzej. Opowieść o Halinie, córce Piotra z Krępy. Legenda sandomierska. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1991.
 124. Sarwa Andrzej. Pąsowy liść klonu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierz, 2012.
 125. Sarwa Andrzej. Pochody. Grafiki Artura Orłowskiego. Miechów,1991.
 126. Sarwa Andrzej. Poezje zebrane. Sandomierz : Armoryka, 2015. (Wypożyczalnia)
 127. Sarwa Andrzej. Przewodnik po Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 128. Sarwa Andrzej. Słowo o Błogosławionym Sadoku - Przeorze i 48 Dominikańskiej Braci w Sandomierzu przez Tatarów okrutnie pomordowanych. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 1994.
 129. Sarwa Andrzej. Strzyga. Sandomierskie opowieści niesamowite. Sandomierz: MANDRAGORA, 2006.
 130. Sarwa Andrzej. Tarnina. Miechów: Miejska Biblioteka Publiczna, 1991.
 131. Sas Tarnowski Stanisław Rosamond. Joanna Sas Korczyńska. Sandomierz,2012.
 132. Sedes regni principales. Materiały z konferencji ( Sandomierz:, 20-21 X 1997). Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza, 1999.
 133. Siarczyński Franciszek. List Sandomierzanki do Podolanki.  Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA. Reprint 2011, oryg.1784.
 134. 7 [Siedem] pasji Jana Puka. Katalog wystawy. Kielce, 1997.
 135. XVII [Siedemnasty] Ogólnopolski Dzień Judaizmu. Modlitewnik. Sandomierz – 16 stycznia 2014r. Sandomierz, 2014.
 136. Sierant Piotr. 2 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. Wydawnictwo BELLONA, 1996.
 137. Sierant Piotr. Działalność służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w zarysie. Lublin: „Norbertinum”,2002.
 138. Sierokosz Ewa. Sandomierz wtedy i teraz. Sandomierz: Wydawnictwo Stratus, 2013.
 139. Siódma inauguracja roku akademickiego 2001/2002. Red. Wiesław Warzecha. Sandomierz: Studium Generale Sandomiriense. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2002.
 140. VII [siódme] Spotkanie sadownicze. Sandomierz '98. Sandomierz: AGROSAN, 1998.
 141. 7 [Siódmy] Festiwal Filmów Niezwykłych. B. d.
 142. Słapczyński Krzysztof „Anhelli”. Marzenia i wspomnienia. Sandomierz,2013.
 143. SławińskiPiotr. Cmentarz Katedralny w Sandomierzu. Sandomierz, 2007.
 144. Sławiński Piotr. Cmentarz prawosławny w Sandomierzu. Zarys monograficzny. Sandomierz: Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego, 1998.
 145. Sławiński Piotr. Kształcenie młodzieży w Sandomierzu w latach 1815 – 1914. Kraków: Wydawnictwo Libron, 2013.
 146. Sławiński Piotr. Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778 – 1915. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012.
 147. Sławiński Piotr. Prawosławie w Sandomierzu i okolicy. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna, 2008.
 148. Sławiński Piotr. Siedemdziesiąta rocznica ucieczki z sandomierskiego więzienia (10 marzec 1945r.).Sandomierz, 2015. 
 149. Sławiński Piotr. Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815 – 1914. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2012.
 150. Sławiński Piotr. Szkoła Rzemieślniczo – Niedzielna w Sandomierzu w latach 1839 – 1906. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2008.
 151. Słownik biograficzny powstańców styczniowych działających na terenie województwa sandomierskiego. Opracowanie haseł i autorzy zdjęć Iwona Staszewska, Katarzyna Żuk. Tarnobrzeg,2013.
 152. Smuniewska Jolanta. 2 Pułk Legionów. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 1998.
 153. Smuszkiewicz Alfred. Wspomnienia i wędrówki z minionego wieku. B. m.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Marcin”, b. d.
 154. Sobowiec Sebastian Krzysztof. Album powodzi pod Sandomierzem 2001. Sandomierz,2007.
 155. Socha Andrzej. Socha Krystyna. Echa sandomierskiego stadionu 1929- 2009. Lekka atletyka i piłka nożna. Sandomierz,2009.
 156. Sobolewski Kazimierz. Moja droga do Polski. Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 157. Sobolewski Piotr. Zdyb Irena. Janusz Jerzy Sobolewski ps. „Jurek” - sandomierzanin w Powstaniu Warszawskim.  Sandomierz: Wydawnictwo ARMORYKA, 2011.
 158. Spiżarnia sandomierska. Produkcja produktów regionalnych Ziemi Sandomierskiej. Sandomierz: Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej,2014.
 159. Spójnia. Wydanie specjalne. W 120 rocznicę urodzin Aleksandra Patkowskiego.                4 marca 2010 roku. Sandomierz: I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum. 
 160. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ks. Wincenty Granat – świadek wiary. Materiały z sesji. Sandomierz, 11 grudnia 2012. Redakcja ks. Zdzisław Janiec. Sandomierz: Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2013.
 161. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Jana Długosza w Sandomierzu za lata 1907-1957. Oprac. Elżbieta Garboś. Kielce: RSW „Prasa”, 1957.
 162. Stadnik Janina. Na drogach Puszczy Sandomierskiej. Stalowa Wola: Wydawnictwo „Sztafeta”, 1993.
 163. Stan środowiska w województwie tarnobrzeskim w 1994 roku. Tarnobrzeg: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1995.
 164. Stan środowiska w województwie tarnobrzeskim w 1996 roku. Tarnobrzeg: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1997.
 165. Stan środowiska w województwie tarnobrzeskim w 1997 roku. Tarnobrzeg: Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1998.
 166. Stanaszek Bogdan. Diecezja Sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945 – 1967. Tom 1. Problematyka personalno – organizacyjna. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006.
 167. Stanaszek Bogdan. Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918-1939. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.
 168. Stanaszek Bogdan. Usunąć biskupa! Władze PRL wobec ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Jana Kantego Lorka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne,2004.
 169. Stanaszek Bogdan. „Wrogo ustosunkowany do naszego państwa”.Biskup Piotr Gołębiowski w dokumentach komunistycznej bezpieki i władz wyznaniowych. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2006.
 170. Stanaszek Bogdan. „Zdecydowany przeciwnik ustroju...” Władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierz, 2007.
 171. Stanaszek Bogdan. Nowakowski Ryszard. Słownik biograficzny księży Diecezji Sandomierskiej XIX – XX w. Tom I A – G. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2014.
 172. Stankiewicz Jerzy. Legendy świętokrzyskie. Kielce: „Glob-Tour”, 2002.
 173. Stankovitch Ewa. Bretania w twórczości Jurija Sulimowa. Sandomierz, 2014.
 174. Starzyk Michał. Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu. Fundacja „ANTIQUITAS”, 1994.
 175. Stępień Stanisław. Halina Krępianka. Dramat w pięciu aktach. Sandomierz: Urząd Miejski, 2004.
 176. Stępień Stanisław. Obywatelka. Sandomierz,1999.
 177. Stępień Stanisław Ignacy. Wiersze. Sandomierz: Drukarnia Diecezjalna, 2000.
 178. Stępień Urszula, Giergiel Tomisław. Bazylika Katedralna Pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2014.
 179. Stępień Urszula. Dom Długosza. Sandomierskie Perły. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2005.
 180. Stępień Urszula. Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1994.
 181. Stolarski Artur. Województwo świętokrzyskie. Przewodnik. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie, 2004.
 182. Stosunki chrześcijańsko -żydowskie w historii,sztuce i pamięci. Europejski kontekst dzieł w katedrze sandomierskiej. Konferencja naukowa. Sandomierz,11 stycznia   2013 r. Pod redakcją Magdy Teter i Urszuli Stępień. Sandomierz, 2013. 
 183. Strzemski Michał. Gleby województwa kieleckiego. Odbitka z: Przegląd Geograficzny 1954. T.24, z. 1, S. 47-65.
 184. Studia Filologiczne 1. Sandomierz: WSHP, 1999.
 185. Studia Filologiczne 2. Sandomierz: WSHP, 2001.
 186. Studia Filologiczne 3. Sandomierz: WSHP, 2004.
 187. Studia Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967.
 188. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.1, 1980. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1980.
 189. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.2, 1981. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1981.
 190. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.3, 1982. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1982.
 191. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.4, 1983-1984. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1984.
 192. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.5, 1985-1989. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1989.
 193. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T. 6, 1990-1996. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 194. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.7, 1997-2000. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 195. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.8, 2001. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 196. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.9, 2002. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 197. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.10, 2003. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 198. Studia Sandomierskie. Teologia- Filozofia- Historia. T.11, 2004,Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 199. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.11, 2004, Z.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 200. Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia. T.11, 2004, Z.3. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004.
 201. Studia Sandomierskie. Teologia- Filozofia- Historia. T.12, 2005, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2005.
 202. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.12, 2005, Z.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2005.
 203. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.13, 2006, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006.
 204. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.13, 2006, Z.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006.
 205. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.13, 2006, Z.3. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006.
 206. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.13, 2006, Z.4. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2006.
 207. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.14, 2007, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.
 208. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.14, 2007, Z.2-4. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2007.
 209. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.15, 2008, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2008.
 210. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.15, 2008, Z.2 - 3. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2008.
 211. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.16, 2009, Z.1 - 2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2009.
 212. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.16, 2009, Z.3 - 4. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2009.
 213. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.17, 2010, Z.1 -2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2010.
 214. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.19, 2012, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2012.
 215. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.19, 2012, Z.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2012.
 216. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.20, 2013, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.
 217. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.20, 2013, Z.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.
 218. Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia. T.21, 2014, Z.1. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2014.
 219. Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Pokłosie sesji naukowej z 15 – 16 listopada 2007 r. Dzieło zbiorowe pod redakcją. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2009. 
 220. Sudomiria 2008 – 2009.  Ojczyzna polszczyzna przy szabasowych świecach. Materiały sesji naukowej odbytej w dniu 26 września 2008 roku w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Redaktorzy wydania Barbara Tęgiewicz i Krzysztof Zieliński. Sandomierz, 2010.
 221. Sudół Marek. Sandomierz i okolice w fotografii lotniczej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2013.
 222. Sulimow Jurij. Sandomierz- Emmendingen. Impresje. Wystawa prac. Sandomierz: Urząd Miasta, 2005.
 223. Sulimow Jurij. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2003.
 224. Sulinow Jurij. B. d.
 225. Suszyna Janusz. Możliwości uprawy pomidora dla przemysłu e rejonie Sandomierza. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu. Sandomierz, 2004.
 226. Sypek Agnieszka. Zamki i warownie ziemi sandomierskiej. Warszawa: „Trio”, Agencja Wydawnicza EGROS, 2003.
 227. 60 [ Sześćdziesiąt] lat II LO im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Tom 2, lata 1997-2007. Sandomierz: II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 2007.
 228. Szlakiem cystersów i romańskich zabytków. Kielce: Urząd Marszałkowski woj. Świętokrzyskiego, b.d.
 229. Szlakiem sandomierskich dworków. Sandomierz: Szkolny Klub Europejski „Euro-Klub”, 2004.
 230. Szlakiem zamków i budowli obronnych. Kielce: Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego, 2004.
 231. Szot – Wróblewska Małgorzata. Przeszłość – przyszłości. Katalog wystawy Ksiądz Jan Wiśniewski 1876 – 1943 w 70. rocznicę śmierci. Krępa Kościelna, 2013.
 232. Szósta Inauguracja Roku Akademickiego 2000/2001. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu. Sandomierz,2001.
 233. Szumił Halina Irena. Przez Prawdę do Miłości. Ksiądz Wincenty Granat Sługa Boży (1900 – 1979). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2010.
 234. Szumił Halina Irena. Słudzy Boży. O przyjaźni bpa Piotra Gołebiowskiego i ks. Wincentego Granata. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2011.
 235. Szwedo Bogusław. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2001.
 236. Szwedo Bogusław. Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004.
 237. Szylar Anna. Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002.
 238. Szylko Edward. Z przeszłości Ożarowa. Ożarów, 1994.
 239. Szylko Edward. Szkic do biografii. Ożarów: Rada Miasta Szamańska Gminy, 1997.
 240. Szymańska Adriana. Kamień przydrożny. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie,1993.
 241. Szymańska Adriana. Postój. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2001.
 242. Szymczakowski Wacław. Owady Gór Pieprzowych. Odbitka z: Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1972, Z.5/6, S. 19-25.
 243. Ścibor Achenbach Elżbieta. Nić życia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.
 244. Ścibor Achenbach Elżbieta. Wir życia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1998.
 245. Świder Zdzisława. Informator o zasobie archiwalnym wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu. Sandomierz: Urząd Miasta, 1980.
 246. Świerzawski Wacław. Etos prawnika. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne,1996.
 247. Świerzawski Wacław. Fundamenty Akcji Katolickiej. Z teologii czynu chrześcijańskiego. Sandomierz,1995.
 248. Świerzawski Wacław. Msza dziejów i miłość Ojczyzny. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu,1995.
 249. Świerzawski Wacław. Nauczyciel – uczeń Chrystusa. List do nauczycieli. Sandomierz,1995.
 250. Świerzawski Wacław. O powołaniu artysty w Kościele. Sandomierz,1995.
 251. Świeżyńska – Schinzlowa Wanda. Kolorowe światłocienie. Warszawa: Omnitech Press, 1991.
 252. Święci rodzą świętych. Sylwetki świętych, błogosławionych i sług Bożych Ziemi sandomierskiej. Oprac. Ignacy Ziębicki. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999.
 253. Świętokrzyskie. Kielce, nr 1, 2010.
 254. Świętokrzyskie. Kielce, nr 2, 2010.
 255. Świętokrzyskie. Kielce, nr 3, 2010.
 256. Świętokrzyskie. Kielce, nr 4, 2011.
 257. Świętokrzyskie. Kielce, nr 5, 2011.
 258. Świętokrzyskie. Kielce, nr 8, 2012.
 259. Świętokrzyskie. Kielce, nr 9, 2012.
 260. Świętokrzyskie. Kielce, nr 10, 2013.
 261. Świętokrzyskie. Kielce, nr 12, 2013.
 262. Świętokrzyskie. Kielce, wydanie specjalne, 2013.
 263. Świętokrzyskie. Kielce, nr 13, 2014.
 264. Świętokrzyskie – jakie cudne”. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze.Kielce, 2005.
 265. Świętokrzyskie krajobrazy. Kielce: Wydawnictwo Świętokrzyskie ELIPSA, 2005.
 266. Świętokrzyskie. Kielce – zabytki i przyroda. Kielce: Agencja JP s.c., 2003.
 267. Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna. Zeszyt metodyczny nr 2. Kielce,2005.
 268. Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna. Zeszyt metodyczny nr 3. Kielce,2006.
 269. Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna. Zeszyt metodyczny nr 4. Kielce,2006.
 270. Tabaczyński Stanisław. Sandomierz. Starożytność, Wczesne średniowiecze. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.
 271. Taki Dom. Almanach Poetycki Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Sandomierz,2015.
 272. Targowski Jerzy. Ankieta ostatniego szwoleżera. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 273. Targowski Jerzy. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.
 274. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury. Tradycja i współczesność. Bydgoszcz: Wydawnictwo Journal, 1997.
 275. Tarnobrzeskie zaprasza. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 276. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. Nr 8,  1994.
 277. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. Nr 12,1996.
 278. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. Nr 14,1998.
 279. Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. Nr 17,1998.
 280. Tarnowski Stanisław hr. Domowa kronika dzikowska. Kraków – Rudnik, 2010.
 281. Teoria a praktyka w kształceniu specjalnym. Konferencja naukowa. Sandomierz, 24 września 2009 r. Sandomierz,2009.
 282. Teterycz – Puzio Agnieszka. Henryk Sandomierski.(1126/1133 – 18 X 1166). Kraków: Wydawnictwo Avalon,2009.
 283. Tradycja z przyszłością. Zadania współczesnej etnologii. Teoria i praktyka w zachowaniu ludowego dziedzictwa kulturowego dla zjednoczonej Europy. Konferencja etnologiczna. Sandomierz 10-11 X 2003 r. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2003.
 284. Tradycja z przyszłością. Wartości społeczne niezbędne. Zadania współczesnej etnologii. Konferencja etnologiczna. Sandomierz 16-17 IV 2004 r. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2004.
 285. Tradycja z przyszłością. Kultura ludowa w mediach. 3 konferencja etnologiczna. Sandomierz 15-16 IV 2005. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2005.
 286. Trościński Grzegorz. Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Sandomierz:Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu. Sandomierz, 2005.
 287. Trzecia Inauguracja Roku Akademickiego 1997/1998. Studium Generale Sandomiriense Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu. Sandomierz, 1998.
 288. Twórczość i terapia. Materiały pokonferencyjne. Pod red. Edyty Nieduziak. Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2003.
 289. 3 [Trzeci] Sandomierski Batalion Radiotechniczny 1957 – 2007. B. d.
 290. Uliasz Jacek. Śladami Prymasa Wyszyńskiego w diecezji sandomierskiej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001.
 291. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
 292. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1993.
 293. W hołdzie Aleksandrowi Patkowskiemu. W setna rocznicę urodzin. Kielce,1991.
 294. W kręgu przyjaźni. Pod redakcją Ludmiły Zarębskiej. Zagnańsk – Kielce,2013.
 295. W lejcach marzeń. Wiersze laureatów VI Konkursu im. Stanisława Jachowicza. Tarnobrzeg, 1998.
 296. W naszej pamięci. Gimnazjum i Liceum w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1991.
 297. W naszej pamięci. Gimnazjum i Liceum w Sandomierzu. T.2. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 298. W pamięci najbliższych. Wspomnienia o architekcie Adamie Abramie (1933 – 1995) B. d.
 299. Wanda Świeżyńska – Schinzlowa. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,1991.
 300. Warda Kazimierz. Z dziejów czasopiśmiennictwa sandomierskiego do 1918 roku. W: Studia Kieleckie 1988, s. 39-50.
 301. Warpechowski Zbigniew. Papier. Białystok,1993.
 302. Weiss – Albrzykowska Zofia. Władysław Jarocki (1879 – 1965) Moje drogi malarskie. Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1989.
 303. Wendlandt Juliusz. Sandomierz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
 304. Wendlandt Juliusz. Sandomierz i okolice. Przewodnik turystyczny. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1988.
 305. Wiadomości Powiatowe. Nr 13,1999.
 306. Wiadomości Powiatowe. Nr 14,1999.
 307. Wiadomości Powiatowe. Nr 15,1999.
 308. Wiersze o Sandomierzu. Wybór i oprac. Bolesław Garboś. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
 309. Wilk Wiesław. „Do Miłości – środka” O liryce modlitewnej w polskiej poezji romantycznej. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2012.
 310. Wilk Wiesław. Dzień się nachylił. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,2008.
 311. Wiśniewska Hanna Jolanta. Wiersze dla Alicji. Działdowo: Związek Literatów Polskich, 2005.
 312. Witosławski Piotr. Sandomierz. Olszanica: „BOSZ”, 2002.
 313. Województwo świętokrzyskie. Mapa administracyjno -turystyczna. Piła: Wydawnictwo B i K, 2002.
 314. Województwo świętokrzyskie na drodze do Unii Europejskiej. Warszawa, 2003.
 315. Województwo tarnobrzeskie. Bydgosz: Wydawnictwo „Journal”, 1996.
 316. Wojtyś Paweł. Z sercem w plecaku, czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Sandomierskiej i Sandomierskiej>Góry Świętokrzyskie wokół pasma głównego. Żeromszczyzna. Przewodnik turystyczny. Kielce: Wydawnictwo GRAFTUR, 2011.
 317. Wolicki Marian. Dobrodziejka Niska. Sandomierz: PAIR MYJAKPRESS,1992.
 318. Wódz Bożena. Album widoków Sandomierza. Sandomierz: Muzeum Okręgowe, 2001.
 319. Wójcik Walenty. Miasto i Kościół w Sandomierzu w XVI – XVIII w. Odbitka z: Czasopismo Prawno-Historyczne. T.14 1962, z.2, S. 93-125.
 320. Wójcik Walenty. Powstanie i wygaśnięcie kapituły kolegiackiej w Opatowie. B.d.
 321. Wójcik Walenty. Procedura w załatwianiu spraw małżeńskich w oficjalacie okręgowym w Sandomierzu. Odbitka.
 322. Wójcik Walenty. Projekt statutu i regulaminu Biblioteki Diecezjalnej (Seminaryjnej). Odbitka z czasopisma: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Tom 2, zeszyt 1 -2. Lublin,1961.
 323. Wójcik Walenty. Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu. Odbitka z: Archiwa,Biblioteki i Muzea Kościelne 1978. T.36, s. 79-103.
 324. Wroniszewski Jan. Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze. Poznań, Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2001.
 325. Wróblewski Sławomir. Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu. Nowy Sącz: Wydawnictwo GOLDRUK, 2006.
 326. Wspomnienia uczestników tajnych kompletów. Sandomierz,2009.
 327. Wyniki badań archeologicznych Muzeum Świętokrzyskiego w latach 1966-1969. Kielce: Muzeum Świętokrzyskie, 1970.
 328. Wywiady Adama Bienia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2000.
 329. Wyżyna Sandomierska. Mapa turystyczna. Kraków: Wydawnictwo COMPASS, 2014.
 330. Z dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Mokoszynie 1921-1996. Sandomierz:  Zespół Szkół Rolniczych, 1996.
 331. Z dziejów Nauczycielstwa Polskiego i Oświaty w powiecie sandomierskim w latach 1905-1995. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.
 332. Zabytki Architektury Kielecczyzny. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne, 1970.
 333. Zamojski Ryszard. Wszystko tu dla mnie bliskie. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 334. Zarańska Maria. Opowieści zwykłe, niezwykłe i niesamowite. Sandomierz, 2013.
 335. Zarańska Maria. Zapiski z powodzi. Sandomierz, 2013.
 336. Zarębski Maciej A. Dwory i pałace w widłach Wisły i Pilicy. Zagnańsk: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne w Zagnańsku, b. d.
 337. Zarębski Maciej A. Fakty i wydarzenia na Ziemi Staszowskiej na przełomie tysiącleci. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 2005.
 338. Zarębski Maciej A. Kalendarium Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego 1981 – 1991. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, b. d.
 339. Zarębski Maciej A. Ostatni z szesnastu. Strzępy wspomnień o Adamie Bieniu                 w 100-lecie urodzin. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1999.
 340. Zarębski Maciej A. Spacerkiem po Ziemi Staszowskiej. Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1990.
 341. Zarys dziejów prawobrzeżnego Sandomierza. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Myjaka. Sandomierz: Wydawnictwo FM OBS Myjakpress, 2013.
 342. Zarys dziejów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Tradycje i dzień dzisiejszy. Sandomierz: Zespół Szkół Ekonomicznych, 1994.
 343. Zasada Wojciech (Don Adalberto).Między myślą a słowem.  Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2011.
 344. Zasada Wojciech (Don Adalberto). Poezje i sztuki teatralne. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2012.
 345. Zasób Archiwalny Archiwum Państwowego w Tarnobrzegu. Opracowała ZdzisławaŚwider. Tarnobrzeg,1977.
 346. Zawisza Czarny. Rycerz najsławniejszy i najdawniejszy. Pod redakcją Tomisława Giergiela. Warszawa: Wydawnictwo D i G, 2012.
 347. Zespół Szkół Spożywczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. Jubileusz 50-lecia 1947-1997.
 348. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Zeszyt 1, 2003.
 349. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Zeszyt 2, 2004.
 350. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu. Zeszyt 1, 2006.
 351. Zeszyty Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Nr 1, 2000.
 352. Zeszyty Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Nr 2, 2006.
 353. Zeszyty Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Nr 1, 2006.
 354. Zeszyty Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Nr 1, 2007.
 355. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 1, 2008.
 356. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 2, 2009.
 357. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 3, 2009.
 358. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 4, 2010.
 359. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 5, 2011.
 360. Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu. Nr 6, 2011.
 361. Ziarna czasu. Antologia prozy i poezji pisarzy polskich w Szwecji. Wydawnictwo BESPOL, 1999.
 362. Ziemia Opatowska. Nr 16, 2000.
 363. Ziemia Sandomierska. Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1954.
 364. Ziemia Ulanowska. Numer specjalny. Ulanów,1994.
 365. Ziemi przypisani. Pisarze regionu sandomierskiego. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1999.
 366. Znaczenie przyczółka sandomiersko - baranowskiego dla ofensywy styczniowej. Materiały z sesji popularno-naukowej. Sandomierz, 1975.
 367. Zrozumieć wiatru mowę. Wiersze laureatów III Konkursu im. Stanisława Jachowicza. Tarnobrzeg,1995.
 368. Zrównoważony rozwój turystyki przyjazny środowisku. Materiały konferencyjne (Sandomierz, 26 X 2004). Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza, 2004.
 369. Zub Jerzy. Baranów Sandomierski. Zamek. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1995.
 370. Zub Jerzy. Koprzywnica. Kościół i klasztor cysterski. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1998
 371. Zub Jerzy. Kurozwęki. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „ABC”, 2001.
 372. Zub Jerzy. Opatów. Kolegiata św. Marcina. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1995.
 373. Zub Jerzy. Rytwiany. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „ABC”, 2001.
 374. Zub Jerzy. Sandomierz. Dom Długosza. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1996.
 375. Zub Jerzy. Sandomierz. Kamienica Oleśnickich. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „Profil”, 1995.
 376. Zub Jerzy. Sandomierz. Katedra. Tarnobrzeg: Wydawnictwo ABC, 2002.
 377. Zub Jerzy. Sandomierz. Kościół i klasztor benedyktynek. Sandomierz: Wydawnictwo ABC,2004.
 378. Zub Jerzy. Sandomierz. Kościół Katedralny p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „Profil”, 1995.
 379. Zub Jerzy. Sandomierz. Kościół p. w. św. Jakuba i klasztor dominikański. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „Profil”, 1995.
 380. Zub Jerzy. Sandomierz. Kościół szpitalny św. Ducha. Tarnobrzeg: Wydawnictwo ABC, 2004.
 381. Zub Jerzy. Sandomierz. Kościół św. Pawła. Tarnobrzeg: Wydawnictwo ABC, 2004.
 382. Zub Jerzy. Sandomierz. Ratusz. Tarnobrzeg: PROFIL, 1995.
 383. Zub Jerzy. Sandomierz. Zamek. Tarnobrzeg: Wydawnictwo ABC, 2000.
 384. Zub Jerzy. Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica,Zawichost i okolice. Przewodnik po zabytkach sztuki. Tarnobrzeg: Wydawnictwo ABC, 2006.
 385. Zub Jerzy. Święty Krzyż. Opactwo. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „ABC”, 2001.
 386. Zub Jerzy. Tarnobrzeg. Kościół i klasztor dominikański. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1996.
 387. Zub Jerzy. Tarnobrzeg. Pałac Tarnowskich w Dzikowie. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1996.
 388. Zub Jerzy. Ujazd. Zamek Krzyżtopór. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PROFIL, 1995.
 389. Zub Jerzy. Ujazd. Zamek Krzyżtopór. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „ABC”, 1999.
 390. Zub Jerzy. Zawichost. Kościół i klasztor franciszkański. Tarnobrzeg: Wydawnictwo „ABC”, 2001.
 391. Zych Tadeusz. Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939 – 1944. Tarnobrzeg, 2008. 
 392. Żak Stanisław. Bolesław Garboś. Kielce: Agencja Wydawnictwo GENS, 1997.

Czasopisma wydane po 1945 roku

 1. Akcent Sandomierski. Dwutygodnik. Sandomierz: „KONCEPT” s. c. Ukazuje się od marca 2005 roku.
 2. Goworek. Dwumiesięcznik. Pismo Sandomierskiego Stowarzyszenia Regionalnego „Goworek”. Obecnie nie ukazuje się.
 3. Notatnik Sandomierski. Sandomierskie Towarzystwo Kulturalne. Red. Bolesław Garboś i Henryka Gądek. Kraków: Wydawnictwo MINIATURA.

Rok 1992, Nr 2-3

Rok 1993, Nr 5

Rok 1994, Nr 6

Rok 1995, Nr 7

Rok 1996, Nr 8-9

Rok 1997, Nr 10-11

Rok 1998, Nr 12.

 1. Powołanie. Pismo alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

R. IX 2001, Nr 27

R. X  2002,  Nr 29

R. XIX 2011, Nr 62.

 1. Ogrodnik Sandomierski. Miesięcznik WODR Modliszewice. Oddział w Sandomierzu. Modliszewice: „Mała Poligrafia”.

Rok 1999Nr 1, 3, 9-12.

Rok 2000, Nr 1-12.

Rok 2001, Nr 1, 3-6.

 1. Sandomierska Strefa. Sandomierz : Fundacja Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w  Sandomierzu. Rok 2012 Nr 1- 10  ukazuje się w dalszym ciągu.
 2. Sandomierz. Czasopismo społeczne. Miesięcznik Wydawnictwa „SENDOMIRIA”.

Od Nr 1, 1999 r. do Nr 13, 1998 roku.

 1. Sandomierzanin. Pismo społeczno – kulturalne. Rok założenia 1912. Rok wznowienia 2000. Sandomierz: Klub Miłośników Sandomierza.

Rok 2000, Nr 1-7.

Rok 2001, Nr 1-12.

Rok 2002, Nr 1-12.

Rok 2003, Nr 1, 3-4, 6-12.

Rok 2004, Nr 1- 12.

Rok 2005, Nr 1-12.

          Rok 2006, nr 1-12

          Rok 2007, nr 1-12

          Rok 2008, nr 1-12

          Rok 2009, nr 1-12

          Rok 2010, nr 1-12

          Rok 2011, nr 1-12

Rok 2012, nr 1-10

Rok 2013, nr 1 -12

Rok 2014, nr 1 -12.

Rok 2015, nr 1-12, ukazuje się w dalszym ciągu.

 1. Sendomiria. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Sandomierz: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza.

Rok 1999, Z.1.

Rok 2000, Z.2-3

Rok 2001, Z.4

Rok 2002,  Z.5.

 1. Spójnia. Dwutygodnik Młodzieży Szkolnej Sandomierz: Druk i Lit. M. Byrzyńskiego. 1918. R. II, Nr 7-8.
 2. Strony Sandomierskie. Sandomierz: Wydawca P.W. „ELSA”.Druk: Wydawnictwo Samorządowe w Tarnobrzegu.

Od Nr 1 2002 r. do Nr 8 2003 roku.

 1. Super Przetak. Pismo mówione I Liceum Ogólnokształcącego Sandomierzu. Sandomierz: I LO, 2002.
 2. Śladami Komisji Edukacji Narodowej. Jednodniówka Koła Polonistów II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Red. Zofia Bażant.
 3. Ucho Igielne. Miesięcznik Samorządowy Miasta Sandomierza. Od 1997 roku dwutygodnik.

R. I. 1996, Nr 7.

R.I I.1997, Nr 2, 6-11, 13-16.

R.III.1998, Nr 3-8, 10-22.

R.IV.1999, Nr 3-5, 10-11, 14-16.

R. V. 2000, Nr 1-11.

R.VI. 2001, Nr 1-5. Już się nie ukazuje

    15 . Zeszyty Sandomierskie. Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

 R. I.   1994,     Nr 1.

 R.II.    1995,     Nr 2-3

 R III.  1996,     Nr 4-5

 R.IV.  1997,     Nr 6-7

 R.  V.  1998,     Nr. 8

 R. VI.  1999,    Nr. 9-10

 R.VII.  2000,    Nr. 11-12

 R.VIII  2001,    Nr. 13-14

 R. IX.  2002,    Nr 15-16

 R.  X.  2003,     Nr 17

 R. XI.  2004,    Nr 18-19   

          R. XII  2005,   Nr  20-21
          R. XIII.2006 ,  Nr 22, 23

          R. XIV.2007 , Nr 24, 25

          R. XV.  2008, Nr  26

          R. XVI. 2009, Nr  27, 28

          R. XVI. 2010,  Nr  29, 30

          R. XVII. 2011, Nr  31, 32

          R. XVIII.2012, Nr 33,34.

Wersja XML