Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZĄDZENIE NR 66/2021/PSZ

BURMISTRZA SANDOMIERZA

z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową, Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego, Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713. z póź. zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057. z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok p.n. Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową, ponieważ w wyżej wymienionym konkursie nie została złożona żadna oferta przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Unieważniam otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok p.n. Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego oraz Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, ponieważ złożone oferty nie uzyskały wymaganych minimum 80 punktów oraz otrzymały negatywną opinię Komisji Konkursowej.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

  Marcin Marzec

Wersja XML