Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski – baza teleadresowa

Urząd Miejski w Sandomierzu

pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Czynny:

poniedziałek: 8:00-16:00

wtorek-piątek: 7:00-15:00

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 815-41-00, Fax: (15) 815-41-01

email: 

NIP: 864-12-03-132
REGON: 000523778

Adres skrzynki EPUAP: /359v9tuyeo/skrytka

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konta indywidualne.

Numery rachunków bankowych:

27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

 
podatków i opłat lokalnych,
  opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
  mandatów karnych Straży Miejskiej,
  opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  opłaty od wniosku o udostępnienie danych osobowych

79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz

na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej

 

 

Zakres kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

Naczelnik Wydziału – Leszek Komenda
Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Tel. (15) 815-41-89
Adres e-mail

Zakres:

 • sprawy organizacyjno-kadrowe – tel. (15) 8154 - 196
 • sprawy obsługi Rady Miasta – tel. (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 173
 • sprawy archiwum – tel. (15) 8154 - 199 
 • obsługa sekretariatu – tel. (15) 8154 - 171
 • biuro obsługi interesanta – tel. (15) 8154 - 147, (15) 8154 - 148


WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Miasta – Barbara Grębowiec
Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Tel. (15)815-41-07

REFERAT KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Referatu – Klaudia Cetnarska

Tel. (15) 815-41-23

Adres e-mail:

Zakres działania:

 • sprawy księgowości budżetowej – tel. (15) 8154-123, (15) 8154-213
 • sprawy płac i rozliczeń z ZUS i US – tel. 8154-119
 • regulowanie zobowiązań wynikających z faktur, umów i innych tytułów – tel. (15) 8154-119
 • rozliczanie podatku VAT – tel. (15) 8154-219

 

REFERAT PLANOWANIA I KONTROLI BUDŻETU

Kierownik Referatu – Mateusz Niezgoda

Tel. (15) 815-41-06

Adres e-mail:

Zakres działania:

 • opracowanie projektu budżetu i realizacja budżetu, Wieloletnia Prognoza Finansowa – tel. (15) 815-41-06
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń – (15) 815-41-59
 • sprawozdawczość budżetowa – (15) 815-41-54

 

REFERAT OPŁAT, PODATKÓW I WINDYKACJI

Kierownik Referatu - Monika Hill

Tel. (15) 8154-111

Adres e-mail:

Zakres działania:

- sprawy z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - tel.(15) 8154-110

- sprawy z zakresu wymiaru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych - tel.(15) 8154-109

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych – tel.(15) 8154-115,

- sprawy z zakresu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - tel.(15) 8154-162

- sprawy z zakresu podatków od osób prawnych - tel.(15) 8154-217

- sprawy z zakresu kontroli podatkowej - tel.(15) 8154-110,

- sprawy z zakresu księgowości i windykacji opłat:

  *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tel.(15)8154-211,

  * opłaty od posiadania psów - tel.(15)8154-211

  * opłaty za czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe - tel.(15)8154-134

  * opłaty za dzierżawę - tel.(15)8154-134,

  * opłaty za użytkowanie wieczyste - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zajęcie pasa drogowego - tel.(15)8154-159,

  * opłaty miejscowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - tel.(15)8154-162,

  * opłaty skarbowej - tel.(15)8154-162,

  * opłaty za przystanki - tel.(15)8154-159,

  * opłaty adiacenckiej - tel.(15)8154-159,

- sprawy z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań - tel.(15)8154-159,

- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym - tel.(15)8154-109,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległości w podatkach - tel.(15)8154-115,

 

WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO

Naczelnik Wydziału – Angelika Kędzierska

Siedziba – plac Poniatowskiego 1

Tel: (15) 815-41-86;
Adres e-mail:

Zakres działania:

 • sprawy utrzymania czystości, porządku – tel. (15) 815-41-86
 • ochrona środowiska – tel. (15) 815-42-06
 • wydawanie zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz zgody (decyzji wstępnych) na wejście w teren działek gminnych, remonty dróg – tel. (15) 815-41-75
 • sprawy wydawania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób i koordynacji przewozów – tel. (15) 815-41-81
 • nadzór nad targowiskami i parkingami – tel. (15) 815-41-30
 • zieleń miejska – tel. (15) 815-42-09
 • zwierzęta bezdomne – tel. (15) 815-42-10
 • rolnictwo – tel. (15) 815-41-87
 • odpady komunalne – tel. (15) 815-41-50, (15) 815-41-51

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Naczelnik Wydziału – Agata Król

Siedziba – plac Poniatowskiego 3 

Tel: (15) 815-41-52
Adres e-mail: 
 

Zakres działania:
 • sprawy ewidencji ludności – tel. (15) 8154-142; (15) 8154-113
 • informacja PESEL – tel. (15) 8154-113; tel. (15) 8154-142
 • dowody osobiste – tel. (15) 8154-114, tel. (15) 8154-214
 • sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony (prowadzenie kwalifikacji wojskowej)
  – tel. (15) 8154 – 113
 • sprawy koordynacji zadań w zakresie profilaktyki, zjawisk patologii społecznych i opieki zdrowotnej – tel. (15) 8154-152; (15) 8154-113
 • sprawy z zakresu działalności gospodarczej (CEIDG) – tel. (15) 8154 - 214; (15) 8154-152
 • sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  – tel. (15) 8154-142; (15) 8154-114, (15) 8154-152
 • sprawy w zakresie pożytku publicznego w obszarze spraw społecznych i zdrowia
  – tel. (15) 8154-152, (15) 8154-114
 • Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego – tel. (15) 8154-113
 • Karta Dużej Rodziny – tel. (15) 8154-113, (15) 8154-214
 • Karta Seniora – tel. (15) 8154-214
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. (15) 8154-113, tel. (15) 8154-152

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik Wydziału – Barbara Rajkowska

Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Tel: (15) 815-41-21
Adres e-mail: 

Zakres działania:

 • sprawy lokalowe – tel. (15) 815-41-27, (15) 815-41-76
 • sprawy gospodarki gruntami – tel. (15) 815-41-22, (15) 815-41-45
 • sprawy rolnictwa i gospodarki żywnościowej – tel. (15) 815-41-21
 • sprawy geodezji – tel. (15) 815-41-22, (15) 815-41-24

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Naczelnik Wydziału – Piotr Paszkiewicz

Siedziba – ul. Opatowska 1 
 
Tel.: (15) 815-41-39
Adres e-mail:

 • sprawy planowania przestrzennego
 • sprawy zagospodarowania przestrzennego

Pozostałe numery telefonów do Wydziału Urbanistyki i Architektury:
- (15) 81 54 138
- (15) 81 54 194
- (15) 81 54 201

 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
 • Wydawanie postanowień w sprawie zaopiniowania zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza.
 • Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • Wydawanie decyzji o jednorazowych opłatach za wzrost wartości nieruchomości spowodowany zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. „opłat planistycznych”.

 

WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI

Naczelnik Wydziału – Piotr Wójtowicz

Siedziba – ul. Opatowska 1

Tel.: (15) 815-41-37

Adres e-mail:

W skład Wydziału wchodzą:

REFERAT TECHNICZNO – INWESTYCYJNY

Kierownik Referatu – Krzysztof Kwieciński

Siedziba – ul. Opatowska 1

Tel., fax: (15) 8154-205
Adres e-mail: 

Zakres działania: 

 • sprawy przygotowania i prowadzenia inwestycji – tel. (15) 8154-128, (15) 8154-177
 • sprawy inwestycji i remontów obiektów oświatowych – (15) 8154-178
 • sprawy inwestycji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych – tel. (15) 8154-204
 • sprawy oświetlenia miejskiego – tel. (15) 8154-177, 533 995 373
 • sprawy inwestycji drogowych – tel. (15) 8154-128, (15) 8154-205

 

REFERAT KULTURY, PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI

Kierownik Referatu – Katarzyna Knap-Sawicka

Siedziba – plac Poniatowskiego 1

Adres e-mail:

Tel. (15) 815-41-80

Adresy e-mail: 

(15) 815-41-40 Tomasz Chmiel, (15) 815-42-02 Magdalena Rej, (15) 815-41-33 Aleksandra Tarno

Zakres działania:

 • nadzór nad działalnością miejskich instytucji kulturalnych: Sandomierskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 
 • obsługa miejskiej strony internetowej i miejskich portali społecznościowych,
 • koordynacja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
 • prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 • udzielanie dotacji na działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,
 • współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach do mediów,
  koordynowanie sandomierskiego kalendarza imprez kulturalnych,
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych wpisanych w harmonogram, których organizatorem jest Burmistrz Sandomierza,
 • współpraca z Centrum Informacji Turystycznej,
 • promocja miasta na własnych i zewnętrznych wydarzeniach turystycznych,
  katalogowanie i aktualizowanie bazy gastronomiczno-noclegowej,
 • opracowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • kreowanie i dbałość o markę Sandomierza,
 • przygotowywanie oprawy graficznej materialnych i multimedialnych materiałów promocyjnych (banerów, plakatów, billboardów, spotów),
 • prowadzenie archiwum fotograficznego,
 • udostępnianie fotografii na cele promocyjne,
 • prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań wykonywanych przez Referat,
 • współpraca z miastami partnerskimi.

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Referatu – Joanna Pawelczyk

Tel. (15) 815 41 32, (15) 815 42 08 

Dorota Drozdowska - Achenbach (15) 815 41 55
Kinga Młodożeniec (15) 815 42 08.

Adres e-mail:  

Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie pisemnych protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego,
 • przechowywanie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych,
 • sporządzanie i publikacja rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych.

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Aleksandra Zbyradowska, Adriana Wójcik

Siedziba – plac Poniatowskiego 1

Tel. (15) 8154 - 179, (15) 8154 - 141

Adres e-mail:   
 

Zakres działania:

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i realizacji kontraktów regionalnych oraz programów rządowych, wojewódzkich i zagranicznych dotyczących inwestycji miejskich,
 • pozyskiwanie krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania realizacji projektów inwestycyjnych,
 • opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i innych,
 • współpraca przy wdrażaniu, monitorowaniu i prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczaniu projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
 • współpraca z instytucjami europejskimi, administracją samorządową oraz rządową, instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie programów finansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych, w ramach przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycyjnych projektów europejskich oraz efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w unii Europejskiej,
 • praca w zespołach powołanych przez Burmistrza do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych finansowanych z krajowych i zagranicznych bezzwrotnych źródeł finansowania,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o pożytku publicznym (15) 8154 - 179,
 • prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Oskar Żak, Andrzej Krasoń

tel. (15) 8154-166, (15) 8154-146

adresy e-mail:   

Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Zakres działania:

 • zapewnienie ciągłości pracy skomputeryzowanych komórek organizacyjnych Urzędu
 • opiniowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ochrona danych osobowych oraz przeciwdziałanie dostępowi do nich osób nieupoważnionych,
 • stały kontakt z autorami programów oraz serwisantami sprzętu komputerowego,
 • okresowa konserwacja sprzętu komputerowego,
 • bieżący rozwój komputeryzacji w Urzędzie

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Monika Dębowska

Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-16
Adres e-mail:

 • sprawy audytu wewnętrznego.

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Siedziba – plac Poniatowskiego 3

Tel.: (15) 815-41-20

 • wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Burmistrza, Rady i Urzędu Miejskiego.

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

Tomasz Pikus

Siedziba – Rynek 1 (Ratusz)

Tel.: (15) 815-41-95

Adres e-mail:

 • planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • realizacja zadań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych wynikających z zaistnienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i innych zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu mieszkańców Sandomierza.

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jacek Szkodziński

Siedziba – ul. Mariacka 1

Tel. (15) 8154 - 198

Adres e-mail:  

Zakres działania:

 • załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowych i odpowiedzialnością cywilną Gminy Sandomierz.

 

STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI NIEJAWNYCH

Jacek Kuliga

Tel. (15) 815-41-31

Adres e-mail:

Zakres działania:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Magdalena Żukowska

Siedziba – Plac Poniatowskiego 3

Tel. (15) 8154 - 193

Adres e-mail: 

Zakres działania:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik – Mariusz Kopeć

Siedziba – Rynek 1 (Ratusz)

(15) 81-54-225 (Kierownik USC)

(15) 81-54-223, (15) 81-54-224 (Z-cy Kierownika USC)

(15) 8154-184  

e-mail: ,,

 • sprawy dot. urodzeń, małżeństw i zgonów oraz związanej z tym dokumentacji.
W soboty Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w sprawie rejestracji zgonów w godzinach od 9.00 do 12.00

 

STRAŻ MIEJSKA
Adam Piskor – P.O. Komendanta Straży Miejskiej
(15) 815-41-90

Dyżurny Straży Miejskiej
Siedziba - ul. Opatowska 15
Tel.: alarmowy: 986
Tel.: (15) 832 04 40
       (15) 815-41-26,
Adres e-mail: 

Strażnicy rewirowi:

 • lewobrzeżna część miasta:

- rej. nr I -  Grzegorz Żakiewicz, apl. Grzegorz Grzesiak

- rej. nr II – insp. Paweł Kiciński, apl. Piotr Winiarczyk

- rej. nr III – insp. Adrian Ura

- rej. nr IV – insp. Jarosław Piórecki, insp. Ryszard Sierant

- rej. nr VI – insp. Dariusz Cichoń, str. Konrad Stępień

 • prawobrzeżna części miasta:

- rej. nr V - insp. Wojciech Jasiński, insp. Robert Stanek

 

Zakres zadań, obowiązków i uprawnień oraz strukturę określa Regulamin Straży Miejskiej w Sandomierzu.

 

MIEJSKI OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO (czynny pn-pt 8:00-16:00)

Dariusz Gadawski

Tel. (15) 815-42-07, (15) 815-44-13

Adres e-mail: 

Siedziba - ul. Mariacka 1 (dawne Kolegium Językowe)

Zakres działania:

 • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Karta Dużej Rodziny.

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU

ul. Leona Cieśli 2,  27-600 Sandomierz

Strona internetowa: www.cuw.sandomierz.eu

tel.: (15) 644-56-80, (15) 644-56-90

e-mail:

NIP: 864-184-56-98
REGON: 260036380

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Sandomierz nieposiadającą osobowości prawnej. Centrum Usług Wspólnych powołane jest w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej i finansowo – księgowej szkół, przedszkoli dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym i żłobków, oraz finansowo – księgową i ekonomiczno – administracyjną tj. kadry, płace, obsługa informatyczna, prawna oraz z zakresu zamówień publicznych, BHP i p. poż. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Środowiskowej oraz zakładu budżetowego Gminy Sandomierz pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy".

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu obejmuje swoją działalnością następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Okrzei 6;

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Mickiewicza 9;

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Flisaków 30;

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39;

5. Przedszkole Samorządowe Nr 1 przy ul. Okrzei 8;

6. Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ul. Słowackiego 9;

7. Przedszkole Samorządowe Nr 5 przy ul. Portowej 28;

8. Przedszkole Samorządowe Nr 6 przy ul. T. Króla 3;

9. Przedszkole Samorządowe Nr 7 przy ul. Armii Krajowej 5;

10. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 przy ul. Portowej 28;

11. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 przy ul. T. Króla 3;

12. Świetlica Środowiskowa przy ul. Słowackiego  15;

13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Koseły 3a;

14. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Przemysłowej 2;

15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu ul. Katedralna 5;

16. Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą "Przystanek Błonie" przy ul. Błonie 55".

Wersja XML